+36 1 375 0493    mi.titkarsag@abtk.hu

RCH Institute of Art History

SZENTESI Edit

SZENTESI Edit
SZENTESI Edit
...
senior research fellow
+36-1-224-6700/4287
PhD
francia, német, angol

1981–1986:     Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE BTK): 10 szemeszter művészettörténet; 4 szemeszter ókori és középkori történelem; 6 szemeszter esztétika.
Szakdolgozat: A lébényi templom ornamentikája
Diploma: művészettörténész és esztéta
1986–1989:     a Magyar Tudományos Akadémia három éves tudományos továbbképzési ösztöndíja (TMB) az ELTE BTK Esztétika Tanszékén. Kutatási téma: A magyar művészettörténet-írás kezdeteinek tudománytörténeti háttere.
1989:               Az Osztrák Szövetségi Kormány féléves csere-ösztöndíja: Universität Wien, Institut für Kunstgeschichte
1993:              nyári kurzus: Université de Poitiers, Centre d'Études Supérieures de la Civilisation Médiévale.
1996–1997:     PhD-kurzus és abszolutórium: ELTE BTK Művészettörténet Tanszék doktori iskolája.
PhD-disszertáció (2003): Birodalmi  patriotizmus  és  honi  régiségek.  Az  egykorú  osztrák  hazafias történeti  festészetről  szóló  írások  Josef  Hormayr  lapjában  (1810–1828) I. Kísérlet  a  hazafias  történeti  festészet  megteremtésére az  Osztrák Császárságban (1808–1813)

1989–:       Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézet (2012-től: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet

1997:             "Opus mirabile", a MTA Művészettörténeti Bizottságának díja az év legjobb művészettörténeti tanulmányáért (a Josef Daniel Böhm Parthenón-fríze című tanulmányra)
2000:              a Zádor Anna Alapítvány díja
2002:              a Soros Alapítvány ösztöndíja
2006–2008:     MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2007:              "Opus mirabile", a MTA Művészettörténeti Bizottságának díja a 2006. év legjobb művészettörténeti tanulmányáért (a Szobrászattörténeti másolatgyűjtemények a Magyar Nemzeti Múzeumban a 19. század utolsó harmadában I. Pulszky Ferenc görög szobrászattörténeti másolatgyűjteménye című tanulmányra)
2012:               a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Pasteiner Gyula emlékérme

                       a Hild–Ybl Alapítvány az Építészettörténet Kutatására kuraóriumának tagja

2008–2014        a MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottságának titkára

Szentesi Edit
Publikációk jegyzéke

Tanulmányok, könyvfejezetek, lexikonszócikkek:

Szentesi Edit: Beszélgetés Lakner Lászlóval. In: Nagy Ildikó (szerk.): Hatvanas évek. Új törekvések a magyar képzőművészetben (kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Galéria). Budapest, 1991, 125–137.

Szentesi Edit: Szent sírok, Nappali Ház, 1991/1–2, 29–34.

Szentesi Edit: Példabeszéd és laudáció. Molnár Sándor vázlatai a szombathelyi székesegyház mennyezetképeihez, Új Művészet, 2/8 (1991. augusztus), 32–37.

Alice   Mezey–Debreczeni – Edit Szentesi: Neue Forschungen zur Abteikirche von Ják. Schriftquellen und Befunde als Hilfsmittel auf der Suche nach der verlorenen Baugeschichte, Kunstchronik, 44 (1991), 575–584; Abb. 1–7.

Szentesi Edit: Szabadban tárolt követek. A „Váradi kőtöredékek" című kötetről, BUKSZ, 3 (1991/4), 471–475.

Szentesi Edit: Varsányi János: Régiségtani rajzok, 1840–50-es évek (59 a–e katalógustétel) / János Varsányi: Drawings of Archaeological Subjects, 1840s and 1850s. In: Szabó Júlia – Majoros Valéria (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia és a művészetek a XIX. században (kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Galéria) / The Hungarian Academy of Sciences and the Fine Arts in the Nineteenth Century (exhibition catalogue, Hungarian National Gallery). Budapest, 1992, 111–117 / 284–285.

Szentesi Edit: Bekezdések a magyarországi műemlékvédelem előtörténetéből I. Egy kérés a Central-Commission magyarországi vonatkozású anyagai ügyében, Műemlékvédelmi Szemle, 1 (1991): 2, 47–51.

Szentesi Edit: Néhány megjegyzés az 1840–50-es évek építészeti ornamentikájához, Ars Hungarica, 20 (1992/1), 67–79.

Szentesi Edit: Bekezdések a magyarországi műemlékvédelem előtörténetéből II. Haas Mihály levelei Rudolf von Eitelbergerhez az 1850-es évek közepéről, Műemlékvédelmi Szemle, 2 (1992): 1, 68–76.

D. Mezey Alice – Szentesi Edit: Új kutatások Jákon. Források segítségével az „eltűnt" építéstörténet nyomában, Henszlmann-Lapok, nr. 3. (1992), 11–17.

Szentesi Edit: Bekezdések a magyarországi műemlékvédelem előtörténetéből III. Egy másik nagybácsi könyvtára, Műemlékvédelmi Szemle, 2 (1992): 2, 72–81.

Szentesi Edit: Lábjegyzet a Grassalkovich-levéltár három egykori kerttervéhez, Ars Hungarica, 22 (1994/1), 77–80.

Edit Szentesi – Péter Ujvári: Hungary. II. Architecture. 3. 1800–1990. In: Jane Turner (ed.): The Dictionary of Art. New York – London: Grove – Macmillen Publishers Limited, 1996, vol. 14, 888–891.

Edit Szentesi – Péter Ujvári: Hungary. III. Sculpture. 3. 1800–1990. In: Jane Turner (ed.): The Dictionary of Art. New York – London: Grove – Macmillen Publishers Limited, 1996, vol. 14, 895–898.

Edit Szentesi – Péter Ujvári: Hungary. IV. Painting and graphic arts. 3. 1800–1990. In: Jane Turner (ed.): The Dictionary of Art, New York – London: Grove – Macmillen Publishers Limited, 1996, vol. 14, 900–902.

Szentesi Edit: Bekezdések a magyarországi műemlékvédelem előtörténetéből IV. Joseph Scheiger magyarországi utazásai és vár-újjáépítőknek szóló jótanácsai és J. E. A. Scheiger: Régi építészeti emlékek kijavításáról és helyreállításáról, Műemlékvédelmi Szemle, 4 (1994): 1, 85–102.
*
[Utóbbi fordítása Josef Scheiger "Über Ausbesserung und Herstellung alter Baudenkmahle" című közleményének; eredetileg: Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst, 15: 95–96 és 97, (1824. 08. 09–11. és 13), 521–524, 530–532.]

D. Mezey Alice – Szentesi Edit: Ják és I–98 – I–101. sz. katalógustételek. In: Mikó Árpád – Takács Imre (szerk.): Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000–1541 (kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Galéria). Budapest, 1994, 178–182.

Szentesi Edit: A Schöngrabern-szindróma, Ars Hungarica, 23 (1995/1), 25–44.

D. Mezey Alice – Szentesi Edit: A jáki nyugati kapu reinkarnációi. In: Harrach Erzsébet (szerk.): Hitelesség, módszer, kivitel a magyarországi gyakorlatban (Mű, emlék, műemlék, 2) [cf. no. 20], Budapest: Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1996. 91–108.

Alice Debreczeni-Mezey – Edit Szentesi: Reincarnations of the Western Portal at Ják around the Turn of the Century. In: Monuments and Sites in Hungary. Sri Lanka: ICOMOS. International Council on Monuments and Sites, 1996, 89–103.

D. Mezey Alice – Szentesi Edit – Tóth Mária – Káldi Gyula: Középkori kváderépületek restaurálása Alsó-Ausztriában és Bajorországban. Beszámoló az 1994 márciusában tett tanulmányútról, Műemlékvédelmi Szemle, 5 (1995): 1–2, 322–330.

D. Mezey Alice – Szentesi Edit: Az állami műemlékvédelem kezdetei Magyarországon. A Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale magyarorsági működése (1853–1860). In: Bardoly István – Haris Andrea (szerk.): A magyar műemlékvédelem korszakai. Tanulmányok (Művészettörténet – műemlékvédelem). Budapest: Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1996, 47–67.

Szentesi Edit: Josef Daniel Böhm Parthenón-fríze. A Fejérváry-gyűjtemény az eperjesi Pulszky-házban. In: Marosi Ernő – Laczkó Ibolya – Szabó Júlia – Tóthné Mészáros Lívia (szerk.): Pulszky Ferenc (1814–1897) emlékére (kiállítási katalógus, A Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjteménye). Budapest, 1997, 56–69.

(Essie Sainte-Aide-pas-Auby): Elöljáró beszéd In: Accademia dei Polmonati (ed.): Hennszlépey Georgina és Aby Warburg. Adalékok egy sympatheia történetéhez Széphelyi Frankl György 50. születésnapjára (Lucubrationes Walpurgianae, series A, pars I, volumen 1, fasciculus a: Ventus a tergo), Budapest: Petri Saxifragi in sua officina, Anno MIM, iii–x.

Szentesi Edit: Rippl-Rónai Józsefnek az új Országházba szánt kárpitterve, Ars Hungarica, 26 (1998/2), 379–384.

D. Mezey Alice – Szentesi Edit: A Ják nemzetség, a jáki Szent György monostor és Ják falu. In: Szentesi Edit – Ujvári Péter (szerk.): A jáki apostolszobrok / Die Apostelfiguren von Ják. Budapest: Balassi Kiadó, 1999, 3–34.

Alice Mezey-Debreczeni – Edit Szentesi: Ják. Das Geschlecht, das Dorf und das Monasterium. Ein historischer Überblick. In: Szentesi Edit – Ujvári Péter (Red.): A jáki apostolszobrok / Die Apostelfiguren von Ják. Budapest: Balassi Kiadó, 1999, 35–49.

Szentesi Edit: A jáki nyugati kapu historiográfiája és restaurálástörténete 1904-ig. In: Szentesi Edit – Ujvári Péter (szerk.): A jáki apostolszobrok / Die Apostelfiguren von Ják. Budapest: Balassi Kiadó, 1999, 75–155.

Edit Szentesi: Das Westportal von Ják. Historiographie und Restaurierungsgeschichte bis 1904. In: Szentesi Edit – Ujvári Péter (Red.): A jáki apostolszobrok / Die Apostelfiguren von Ják. Budapest: Balassi Kiadó, 1999, 157–190.

D. Mezey Alice – Szentesi Edit: A kapuépítmény oromzatának kutatása. In: Szentesi Edit – Ujvári Péter (szerk.): A jáki apostolszobrok / Die Apostelfiguren von Ják. Budapest: Balassi Kiadó, 1999, 191–224.

Alice Mezey-Debreczeni – Edit Szentesi: Baubefunde am Westportalgiebel. In: Szentesi Edit – Ujvári Péter (Red.). A jáki apostolszobrok / Die Apostelfiguren von Ják. Budapest: Balassi Kiadó, 1999, 225–242.

Horváth Zoltán András –   D. Mezey Alice – Rákos Péter – Szentesi Edit: A szobrok / Die Skulpturen. In: Szentesi Edit – Ujvári Péter (szerk.): A jáki apostolszobrok / Die Apostelfiguren von Ják. Budapest: Balassi Kiadó, 1999, 329–468.

Szentesi Edit: Kasselik Ferenc levele. Adalék a Dob utca 4. számú ház és a pesti építésügy történetéhez az 1830-as évek végéről. In: Vadas Ferenc (szerk.): Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére. Budapest: Hild–Ybl Alapítvány, 2004, 166–183.

Szentesi Edit: Birodalmi patriotizmus. Történelemszemlélet, történetírás, történeti publicisztika és történeti témák ábrázolása az Osztrák Császárságban 1828-ig. In: Mikó Árpád – Sinkó Katalin (szerk.): Történelem – kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon (kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Galéria). Budapest, 2000, 73–91.

Szentesi Edit: Rajzok Mednyánszky Alajos hagyatékából (VIII–14. katalógustétel). In: Mikó Árpád – Sinkó Katalin (szerk.): Történelem – kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon (kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Galéria). Budapest, 2000, 500–505.

Szentesi Edit: Varsányi János Szombathelyi albuma (VIII–15. katalógustétel). In: Mikó Árpád – Sinkó Katalin (szerk.): Történelem – kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon (kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Galéria). Budapest, 2000, 505–507.

Szentesi Edit: A vörös barátok. Hiedelmek és legendák a Templomos Lovagrendről Magyarországon a 18. század közepéig. In: Laszlovszky József – Majorossy Judit – Zsengellér József (szerk.): Magyarország és a keresztes háborúk. Lovagrendek és emlékeik. Máriabesnyő – Gödöllő: Attraktor, 2006, 251–261.

Andó Géza – Szentesi Edit: Budapesti összehasonlító szobortárak. Kis magyar gipszmásolatgyűjtemény-történelem, Műértő, 5: 6 (2002. június), 10.

Szentesi Edit: Egy másik gyűjtemény. Varsányi János rajzai Fejérváry Gábor elefántcsont-faragványairól. In: Mikó Árpád (szerk.): Jankovich Miklós (1772–1846) gyűjteményei (kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Galéria). Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, 2002, 32–44.

Szentesi Edit: Az úgynevezett Fugger-féle Habsburg Ehrenspiegel" (271. katalógustétel). In: Mikó Árpád (szerk.): Jankovich Miklós (1772–1846) gyűjteményei (kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Galéria). Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, 2002, 291–293.

Szentesi, Edit: Über die Gründe, den Ablauf und die Lehre der Restaurierung des Westportalgiebels der Sankt-Georg-Kirche zu Ják
(Az Internationales Fachsymposium Porta coeli restaurata 2000–2002. Das Hauptportal der Marienkirche in Předklášteří bei Tišnov című tanácskozáson tartott referátum szövege megjelenés alatt.)

Szentesi Edit: Varsányi János: Felmérési vázlatrajzok a székesfehérvári sorozatból, 1848. december 9., illetve december 14. (76. katalógustétel). In: Papp Gábor György – András Edit (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei.  Budapest, 2004, 175–186.

Szentesi Edit: Varsányi János: Rajz Fejérváry Gábor műgyűjteményének egyik elefántcsont-domborművéről, az úgynevezett Vadászat-tábláról, 1850(?) (77. katalógustétel). In: Papp Gábor György – András Edit (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei.  Budapest, 2004, 186–188.

[Válasz Jávor Anna és Margócsy István opponensi véleményére], in: Szentesi Edit: „Birodalmi patriotizmus és honi régiségek. Az egykorú osztrák hazafias történeti festészetről szóló írások Josef Hormayr lapjában (1810–1828). I. Kísérlet a hazafias történeti festészet megteremtésére az Osztrák Császárságban (1818–1813)" című PhD-értekezésének vitája, Művészettörténeti Értesítő, 54 (2005), 196–204.

Szentesi Edit: Fejérváry Károly. In: Kőszeghy Péter (főszerk.), Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. III. kötet, Budapest: Balassi Kiadó, 2005, 38–40.

Szentesi Edit – Dávid Ferenc – Szakács Béla Zsolt: feldebrői templom. In: Kőszeghy Péter (főszerk.), Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. III. kötet, Budapest: Balassi Kiadó, 2005, 47–51.

Szentesi Edit: jáki bencés apátsági templom. In: Kőszeghy Péter (főszerk.), Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. IV. kötet, Budapest: Balassi Kiadó, 2005, 398–406.

Szentesi Edit: Lébény, Szent Jakab-templom. In: Kőszeghy Péter (főszerk.), Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. VI. kötet, Budapest: Balassi Kiadó, 2006, 467–471.

Szentesi Edit: Szobrászattörténeti másolatgyűjtemények a Magyar Nemzeti Múzeumban a 19. század utolsó harmadában I. Pulszky Ferenc görög szobrászattörténeti másolatgyűjteménye, Művészettörténeti Értesítő, 55 (2006/1), 1–94.

Szentesi Edit – Szilágyi János György: A Fejérváry–Pulszky-gyűjtemény vizuális forrásai. In: Szentesi Edit – Szilágyi János György (szerk.): Antiquitas Hungarica. Tanulmányok a Fejérváry–Pulszky-gyűjtemény és a Liber Antiquitatis történetéről  (Collegium Budapest Workshop Series, 16). Budapest: Collegium Budapest 2005, 11–46.

Szentesi Edit: Josef Daniel Böhm és a Liber Antiquitatis. In: Szentesi Edit – Szilágyi János György (szerk.): Antiquitas Hungarica. Tanulmányok a Fejérváry–Pulszky-gyűjtemény és a Liber Antiquitas történetéről (Collegium Budapest Workshop Series, 16). Budapest: Collegium Budapest 2005, 59–65.

Szentesi Edit: Görög szobrászattörténeti másolatgyűjtemény a Magyar Nemzeti Múzeumban a 19. század harmadik harmadában, Ókor, 5 (2006): 1, 20–26.

Edit Szentesi: Die Anfänge der institutionellen Denkmalpflege in Ungarn (Die 1850–1860er Jahre). In: Ernő Marosi – Gábor Klaniczay – Ottó Gecser (eds.): The Nineteenth-Century Process of "Musealisation" in Hungary and Europe (Collegium Budapest Workshop Series, 17). Budapest: Collegium Budapest, 2006, 235–248.

Edit Szentesi: Abgusssammlungen im Ungarischen Nationalmuseum im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Ist die Geschichte der griechischen oder der ungarischen Skulptur, die präsentiert werden soll? In: Ernő Marosi – Gábor Klaniczay – Ottó Gecser (eds.): The Nineteenth-Century Process of "Musealisation" in Hungary and Europe (Collegium Budapest Workshop Series, 17). Budapest: Collegium Budapest, 2006, 335–355.

Szentesi Edit: Az epreskerti szobrászműtermek Parthenón-fríze, Ars Hungarica, 33 (2005), 383–404.

Edit Szentesi: János Varsányi: Sketches in the Székesfehérvár Series, 9 and 14 December 1848 (cat. 76). In: Ernő Marosi – Edit András – Éva Bicskei (eds.): Art Treasures in the Palace of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest: Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences, 2007, 158–159.

Edit Szentesi: János Varsányi: Drawing of an Ivory Carving, the So-Called Venatio Panel from the Gábor Fejérváry Collection, 1850(?) (cat. 77). In: Ernő Marosi – Edit András – Éva Bicskei (eds.): Art Treasures in the Palace of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest: Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences, 2007, 160–161.

Edit Szentesi: Porträtgraphiken über Freunde und Verwandte in der Sammlung Fejérváry zu Eperies. In: Dana Bořutová – Katarína Beňová (eds.): Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku. K problematike výskumu dejín umenia 19. storočia. Bratislava: Universita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra dejín výtvarného umenia, 2007, 139–179.

Szentesi Edit: Mátyás király bécsújhelyi típusú arcképeiről. In: Farbaky Péter – Spekner Enikő – Szende Katalin – Végh András (szerk.): Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458–1490 (kiállítási katalógus, Budapesti Történeti Múzeum). Budapest, 2008, 217–219.

Edit Szentesi: Some Portraits of Matthias Corvinus of the Wiener Neustadt Type. In: Péter Farbaky – Enikő Spekner – Katalin Szende – András Végh (eds.): Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458–1490 (exhibition catalogue, Budapest History Museum). Budapest, 2008, 217–219.

Szentesi Edit: A régi budai városháza épülete, Collegium Budapest (korábban MTA Nyelvtudományi Intézet) 1014 Budapest, Szentháromság utca 2. – Tárnok utca 28. – Úri utca 21. In: Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2010, 83–87.

Szentesi Edit: A tabáni Szarvas-ház, Tanulmányok Budapest Múltjából, 34 (2008), 33–82.

Edit Szentesi: First Meeting of the Betrothed Pair. A Habsburgian Iconographic Type. In: Livia Varga et al. (eds.): Bonum ut pulchrum. Essays in Art History in Honour of Ernő Marosi on His Seventieth Birthday. Budapest 2010, 381–404.

[Szentesi Edit opponensi véleménye], in: Gosztonyi Ferenc „A magyar művészettörténet-írás története (1875–1918). A »Pasteiner-tanszék«" című doktori (PhD) értekezésének vitája, Művészettörténeti Értesítő, 58 (2009/1), 167–178: 167–171.

Andó Géza – Szentesi Edit: Az egykor volt budapesti gipsz szobormásolatok gyűjteménye, Múzeumcafé, 3: 13 (2009. október–november), 32–36.

Edit Szentesi: Maliari, objednávatelia, zberatelia a znalci umenia v druhej štvrtine 19. storočia v Prešove [Festők, megbízók, gyűjtők és műértők Eperjesen a 19. század második negyedében]. In: Katarína Beňová (ed.): Ján Rombauer (1782–1849) Levoča – Petrohrad – Prešov (katalóg výstavy, Slovenská národná galéria). Bratislava, 2010, 99–128.

Katarína Beňová – Edit Szentesi: Katalóg diel [A festő oeuvre-katalógusa]. In: Katarína Beňová (ed.): Ján Rombauer (1782–1849) Levoča – Petrohrad – Prešov (katalóg výstavy, Slovenská národná galéria). Bratislava, 2010, 199–225.

Szentesi Edit: Johann Jakob Stunder árjegyzéke. In: Bubryák Orsolya (szerk.): „Ez világ, mint egy kert...". Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Budapest: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Gondolat Kiadó, 2010, 259–270.

Szentesi Edit: A Liber Antiquitatis (Az évszak műtárgya, Szépművészeti Múzeum – Antik Gyűjtemény, 2010. ősz) [cf. no. 70], Budapest: Szépművészeti Múzeum, 2010.

Edit Szentesi: The Liber Antiquitatis (Highlighted Works of Art, Museum of Fine Arts – Collection of the Antiquities, 2010 Autumn), Budapest: Museum of Fine Arts, 2010.

Szentesi Edit: Oeser, Adam Friedrich. In: Bartók István – Csörsz Rumen István – Jankovics József – Szentmártoni Szabó Géza (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon LX. A főszerkesztő, Kőszeghy Péter hatvanadik születésnapjára. Budapest: rec.iti (Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Kutatóintézet), 2011, 173–182.

Szentesi Edit: Benkó Károly eperjesi tervei. In: „És az oszlopok tetején liliomok formáltattak vala". Tanulmányok Bibó István 70. születésnapjára. Budapest: CentrArt Egyesület, 2011, 203–211.

Szentesi Edit: Viczay: 1. Viczay (I.) Mihály, id. gr.; 2. Viczay (II.) Mihály, ifj. gr. In: Kőszeghy péter (főszerk.) – Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. XII. kötet. Budapest: Balassi Kiadó, 2011, 428–433.

Szentesi Edit: Az intézményes műemlékvédelem kezdetei Magyarországon, Műemlékvédelem, 56 (2012/ 1–2), 2–29.

Szentesi Edit: Síppal, dobbal [A Dob utca 19. – Síp utca 27. számú ház építéstörténete], Budapest. A városlakók folyóirata, 36: 6 (2013. június), 14–17.

Szentesi Edit: Eszterháza 18. századi leírásai. In: Szentesi Edit – Mentényi Klára – Simon Anna (szerk.): Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Budapest: Vince, 2013. II. kötet, 165–229.

Szentesi Edit: Család és iskolák / Family and Studies; A művészettörténész formálódása / The Emergence of the Art Historian; Arányelmélet / The theory of architectural proportions. In: Bubryák Orsolya (szerk.) Henszlmann Imre (1813–1888). Kiállítás születésének 200. évfordulója alkalmából (MTA Művészeti Gyűjtemény, 2013. október 15.–2013. december 13.), 5–8. / 49–50.; 9–12. / 50–51.; 30–34 / 57–58.

Szentesi Edit: Néhány szó a magyarországi építőipar kapacitásainak területi eloszlásáról a 19. század első felében, Ars Hungarica, 40 (2014/4), 618–643.


Szerkesztett könyvek:

Szentesi Edit – Ujvári Péter (szerk.): A jáki apostolszobrok / Die Apostelfiguren von Ják. Budapest: Balassi Kiadó, 1999.

Szentesi Edit – Szilágyi János György (szerk.): Antiquitas Hungarica. Tanulmányok a Fejérváry–Pulszky-gyűjtemény és a Liber Antiquitatis történetéről (Collegium Budapest Workshop Series, 16), Budapest: Collegium Budapest, 2005.

Szentesi Edit – Mentényi Klára – Simon Anna (szerk.): Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára / Stein auf Stein. Festschrift für Ferenc Dávid. I–II. Budapest: Vince Kiadó, 2013.

 

Szerkesztett folyóiratszámok:

Mészáros F. Istvánnal: Ars Hungarica, 24 (1996), 1–2.

 Marosi Ernővel: A magyar művészettörténet-tudomány helyzete 1996–2011 = Ars Hungarica, 39 (2013)/4

 

Bibliográfiák összeállítása:

A jáki épületegyüttes irodalma / Schrifttum über Ják és Időrendi mutató a bibliográfiához / Chronologisches Verzeichnis zum Schrifttum. In: Szentesi Edit – Ujvári Péter (szerk.): A jáki apostolszobrok / Die Apostelfiguren von Ják. Budapest: Balassi Kiadó, 1999, 561–577.
*
(Az 1996-tal lezárt bibliográfia folytatása az 1997 és 2001 között megjelent publikációkról in: Szentesi Edit: A jáki bencés apátsági templom. In: Kőszeghy Péter (főszerk.), Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. IV. kötet, Budapest: Balassi Kiadó, 2005, 398–406.)

Magyar művészettörténészek külföldön megjelent tudományos publikációi 2006–2008, Ars Hungarica, 37 (2011/1), 147–162.

Magyar művészettörténészek külföldön megjelent tudományos publikációi 2009–2011, Ars Hungarica, 39 (2013/4), 560–589.


Műemléki kutatási dokumentációk:

Budapest, V. Vadász utca 16. (Révai Nyomda) Telek- és építéstörténet (Mérték Építészeti Stúdió, 1990)

A Régi Budai Városháza (Szentháromság utca 2. – Tárnok utca 28. – Úri utca 21.). Művészettörténeti elődokumentáció / Altes Rathaus von Ofen (Szentháromság Str. 2. – Tárnok Str. 28. – Úri Str. 21.). Kunsthistorische Vorbereitungsdokumentation, I–III. kötet  (IPARTERV, König–Wagner Építészek, 1992)

A Régi Budai Városháza (Szentháromság utca 2. – Tárnok utca 28. – Úri utca 21.) A Collegium Budapest általi ideiglenes használatbavétel kapcsán végzett átalakítások során tett művészettörténeti megfigyelésekről (az OMvH Műemlékfelügyeleti Osztály számára, 1992. október)

D. Mezey Alice-szal: Esztergom, Sándor–Kamenszky-ház (Jókai utca 1.). Kutatási dokumentáció, I–III. kötet (Hild–Ybl Alapítvány az Építészettörténet Kutatására, 1993)

Budapest, I., A tabáni Szarvas ház. Tudományos dokumentáció (Hild–Ybl Alapítvány az Építészettörténet Kutatására, 1995)

Budapest, I., A tabáni Szarvas ház. Az utcai homlokzatok falkutatása. Kutatási dokumentáció (Hild–Ybl Alapítvány az Építészettörténet Kutatására, 1996)

Budapest I., Döbrentei utca 15. Tudományos dokumentáció (Hild–Ybl Alapítvány az Építészettörténet Kutatására, 1998)

Budapest I., Döbrentei utca 17. Tudományos dokumentáció (sokszorosított gépirat, Hild-Ybl Alapítvány az Építészettörténet Kutatására, 1998)

Budapest VII., Dob utca 3. Tudományos dokumentáció (Hild–Ybl Alapítvány az Építészettörténet Kutatására, 1998; aktualizált 2. kiadás: 2005)

Budapest VII., Dob utca 4. Tudományos dokumentáció (Hild–Ybl Alapítvány az Építészettörténet Kutatására, 1998; aktualizált 2. kiadás: 2005)

A Parthenón-fríz gipszmásolata a budapesti Szépművészeti Múzeum dór termében (Hild–Ybl Alapítvány az Építészettörténet Kutatására, 1999)

Andó Géza muzeológussal, Gerák Miklós építésszel, Peringer István, Stefanidis Stefanos és Uhlik Rudolf gipszszobrász-restaurátokkal: Összegzés a Szépművészeti Múzeum egykori szobormásolat-gyűjteményének állapotfelméréséről (2000. augusztus–október)

Bor Ferenc – Fehérvári Zoltán – Szentesi Edit – Vadas Ferenc: Budafok és a Nagytétényi út belső szakasza (Budapest, XXII. kerület belső része) műemlékei és védelemre javasolt épületei (Hild–Ybl Alapítvány az Építészettörténet Kutatására, 2001)

Előzetes jelentés a VII. Dob utca 19. – Síp utca 27. számú ház építéstörténetének tudományos kutatásáról (GLG Mérnöki Iroda, 2010. március)

Gál Tiborral: Értékleltár. Budapest, VII. Dob utca 19. – Síp utca 27. számú lakóház (GLG Mérnöki Iroda, 2010. március)

Előzetes jelentés a VII. Dob utca 21. számú ház építéstörténetének tudományos kutatásáról (GLG Mérnöki Iroda, 2010. március)

Gál Tiborral: Értékleltár. Budapest, VII. Dob utca 21. számú lakóház (GLG Mérnöki Iroda, 2010. március)

Budapest, VII. Dob utca 21. Építéstörténeti tudományos dokumentáció (GLG Mérnöki Iroda, 2010. november)

Építéstörténeti vázlat és művészettörténeti értékelés a Budapest, VII. Klauzál utca 19. örökségvédelmi értékvizsgálati dokumentációjához (2010. november)

Előzetes jelentés a Budapest, VII. Klauzál utca 21. számú ház építéstörténetének tudományos kutatásáról (GLG Mérnöki Iroda, 2010. december)

Helyszíni megfigyelések a Budapest, VII. Dob utca 19.–Síp utca 27. számú ház építéstörténetéről I. Az egykori önálló Síp utcai házról (GLG Mérnöki Iroda, 2012. szeptember–december)

Helyszíni megfigyelések a Budapest, VII. Dob utca 19.–Síp utca 27. számú ház építéstörténetéről II. A ház utcai homlokzatairól (GLG Mérnöki Iroda, 2012. december)

Budai városháza (Budapest, I. Tárnok utca 28. – Szentháromság utca 2. – Úri utca 21.). Műemléki tudományos dokumentáció, II. kötet: Helyszínrajzok, tervek, ábrázolások, archív fényképek. Összeállította: Szentesi Edit – Tóth Tímea (Hild–Ybl Alapítvány, 2015. február)

Budai városháza (Budapest, I. Tárnok utca 28. – Szentháromság utca 2. – Úri utca 21.). Műemléki tudományos dokumentáció, III. kötet: Források. Összeállította: Szentesi Edit (Hild–Ybl Alapítvány, 2015. február)

„Historiográfia, tudomány- és kutatástörténeti áttekintés” és „Buda városházájának építéstörténete 1688–1775”. In: Budai városháza (Budapest, I. Tárnok utca 28. – Szentháromság utca 2. – Úri utca 21.). Műemléki tudományos dokumentáció, IV. kötet: Építéstörténet (Hild–Ybl Alapítvány, 2015. február)

Contact

Address

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Phone

+36 1 375 0493

E-mail

mi.titkarsag@abtk.hu