+36 1 375 0493    mi.titkarsag@abtk.hu

logo mtakk v3

BTK Művészettörténeti Intézet

MIKÓ Árpád

MIKÓ Árpád
MIKÓ Árpád
...
tudományos főmunkatárs
+36-1-2246700/369

BIBLIOGRÁFIA
(Mikó Árpád)


1983

Két világ határán. (Janus Pannonius, Garázda Péter és Megyericsei János síremléke.)
       Ars Hungarica 11 (1983) 49–75.

Gervers-Molnár Vera: Sárospataki síremlékek. Művészettörténeti Füzetek 14. Budapest 1983. [recenzió]
       Művészettörténeti Értesítő 32 (1983) 256–257.


1984

Riznica Zagrebačke katedrale. Zagreb, Muzejski prostor, 1983. (Kiállításkatalógus) [recenzió]
       Művészettörténeti Értesítő 33 (1984) 189–195.


1985

Az olomouci Alberti-corvina – Augustinus Olomucensis könyve.
       Művészettörténeti Értesítő 34 (1985) 65–72.


1986

Jagelló-kori reneszánsz sírköveinkről.
       Ars Hungarica 14 (1986) 97–113.


1987

Az ádámosi unitárius templom festett famennyezete (1526) és a famennyezet rekonstrukciója (1985). (Szentkirályi Miklóssal)
       Művészettörténeti Értesítő 36 (1987) 86–118.


1988

Ippolito d'Este esztergomi érseki udvara és a reneszánsz kőfaragás Magyarországon (1487–1497). Három példa.
       Ars Hungarica 16 (1988) 133–142.

Báthory István király és a reneszánsz művészet Erdélyben (1576–1586).
       Művészettörténeti Értesítő 37 (1988) 109–135.

1989

Egy stílusfordulat reinkarnációja. Antonio Bonfini építészeti terminológiájának értelmezése.
       In: Sub Minervae nationis praesidio. Tanulmányok a nemzeti kultúra tárgyköréből Németh Lajos 60. születésnapjára. (Studies on the National Culture in Honour of Lajos Németh on his 60th Birthday.) Budapest 1989, 37–40.

Reneszánsz és manierizmus. Az európai iparművészet stíluskorszakai. / Renaissance and Manierism. Periods in European applied arts. [recenzió]
       Művészet 30 (1989/1) 10–12. / 13–15.

Reneszánsz paloták a váradi várban.
Megjegyzések a 17–18. századi váradi sírművészethez.
A szentjobbi vár és monostor történetéhez.
A menyői templom keresztelőkútja.
       In: Váradi kőtöredékek. Szobortöredékek, építészeti faragványok, síremlékek az egykori Biharvármegyei és Nagyváradi Múzeum gyűjteményéből. Szerk. Kerny Terézia. Budapest 1989, 99–108., 175–176., 251–258., 265.

Reneszánsz és barokk kőfaragványok: 121–185. katalógusszámok
[Késő reneszánsz és barokk sírkövek:] 199–203. katalógusszámok
Az egykori Biharvármegyei és Nagyváradi Múzeum gyűjteményének egyéb középkori faragványai: 204–214. katalógusszámok
       In: Váradi kőtöredékek... i. m. 109–158., 189–193., 259–267.

1990

Ianua mortis. Nicasius Ellebodius (1535–77) síremléke. Adalék a Radéczy-kör műpártolásához.
       In: Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Szerk. Galavics Géza – Herner János – Monok István. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 10.) Szeged 1990, 419–429.

Divinus Hercules and Attila Secundus. King Matthias as Patron of Art.
        The New Hungarian Quarterly No. 118. Volume 34/Summer 1990, 90–96.

Mária G. Aggházy: Leonardo's Equestrian Statuette. Akadémiai Kiadó, Budapest 1989, 88. lap, 82. kép. [recenzió]
        Ars Hungarica 18 (1990) 296–297.


1991

Ekphraseis. (A budapesti Philostratos-kódex és a Bibliotheca Corvina)
     In: Művészettörténeti tanulmányok Mojzer Miklós hatvanadik születésnapjára. Annales de la Galerie Nationale Hongroise 1991. Budapest 1991, 69–77., XVI–XVIII. tábla.

Divinus Hercules és Attila secundus. Mátyás király műpártolásának humanista aspektusai.
       Ars Hungarica 19 (1991) 149–156., 7–17. kép

The Bibliophile King. Bibliotheca Corviniana: 1490–1990. An Exhibition at the National Széchényi Library. April 6–October 6. 1990.
       The New Hungarian Quarterly No. 121. Volume 32/Spring 1991, 132–138.


1992

Dolium. A váci kora reneszánsz balusztrád datálása egy Mátyás-embléma alapján.
       Művészettörténeti Értesítő 41 (1992) 62–66.


1993

Várday Pál esztergomi érsek hagyatéki leltára (1549) és az esztergomi egyház kincseinek sorsa Mohács után.
       Ars Hungarica 21 (1993) 61–89.

Listhius János kancellár (†1577) breviáriuma. A magyarországi késő reneszánsz könyvművészet ismeretlen emléke Győrben.
       Művészettörténeti Értesítő 42 (1993) 10–13.

„Pogánypénzes" kehely a 16. század elejéről. Budai Udalricus gyulafehérvári kanonok kelyhe a nyitrai székesegyház kincstárában? / A Chalice with „Pagan Coins" from the Early Sixteenth Century is the Chalice of Udalricus Budai, the Prebend of Gyulafehérvár, in the Treasury of the Nyitra Cathedral?
       Ars Decorativa – Iparművészet 13. Budapest 1993, 137–140. / 141–144.

A Mátyás-kori reneszánsz.
Reneszánsz művészet a Jagelló-korban.
       In: Pannon enciklopédia. A magyarság kézikönyve. Szerk. Halmos Ferenc e. a. Budapest 1993, 378–379., 380–381.


1994

Vitruvius redivivus? Bonfini Filarete-fordítása és az antik hagyomány.
       Ars Hungarica 22 (1994) 30–35.

Pannonia újjászületése. / Die Wiedergeburt Pannoniens.
       In: Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000–1541. Szerk. Mikó Árpád – Takács Imre. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 1994, 34–49. / 553–559.

Esztergom.
Bibliotheca Corvina – Bibliotheca Augusta.
       [Bevezető tanulmányok] In: Pannonia Regia... i. m. 354–356., 402–406.

VI–9. Kesztölczi Mihály és Gergely pécsi kanonok gemmapecsétjei.
VI–10. Megyericsei János gemmapecsétje.
VII–6. Puttó szobrának töredéke. (Buzás Gergellyel)
VII–8. Fehér márvány töredékek.
VII–10. Szökőkút medencéjének töredéke.
VII–11. Pilasztermező-töredékek.
VII–12. Női figura töredéke.
VII–19. Féloszlopfő.
VII–25. Bakócz Bálint titeli és budai prépost síremlékének töredéke. (Ritoókné Szalay Ágnessel)
VII–26. Fríztöredék szigonyhoz kötött delfinnel.
VII–27. Baluszterpillér töredéke kandeláberrel.
VII–28. Sarok-baluszterpillér töredéke vázákkal.
VII–29. Kesztölczi Mihály olvasókanonok sírkövének töredékei.
VII–30. Töredék Bakócz Tamás esztergomi érsek címerével.
VII–31. Felirattöredék mélyen kivájt antikva betűkkel.
VII–32. Fríztöredék indadísszel.
VII–33. Pilaszterfejezet töredéke a Bakócz-kápolna homlokzatáról.
VII–34. Töredék a Bakócz-kápolna homlokzatának bal oldali ívmezejéből.
VII–35. Ívezet eleme tojás- és astragalos-sorral.
VII–38. István apát címerköve.
VII–39. Pilasztertöredék.
VII–41. Pilaszter töredéke kandeláberrel (?) és gyöngysorokkal.
VII–42. Kazettás ívezet eleme.
VII–43. Domborműtöredék kerubfejekkel.
VII–44. Domborműtöredék lovasjelenettel.
VII–45. Fríz töredékei fegyveresekkel.
VII–46. Tolnai Máté pannonhalmi főapát sírkövének töredéke.
VII–47. Kerettöredék rozettákkal.
VII–54. Kerettöredék rozettákkal.
VII–55. Kerettöredék mitológiai figurákkal díszített vázával.
VII–56. Ajtókeret szárkövének töredéke rozettákkal.
VII–60. Kandallógyámkő.
IX–1. Philostratos: Heroica. Imagines. Vitae sophistarum. Epistolae. Latine versae ab Antonio Bonifinis.
IX–3. Victorinus, Caius Marius: Commentarium in Ciceronis librum de inventione.
IX–5. Breviarium.
IX–11. Psalterium. (Rozsondai Marianne-nal)
IX–12. Antiphonale töredékei.
IX–13. Graduale I. kötete. (Rozsondai Marianne-nal)
IX–22. Diurnale Zagrabiense. (Kerny Teréziával)
IX–23. Bandellus, Vincentius: Regula beati Augustini episcopi. Constitutiones fratrum ordinis praedicatorum. Declarationes super constitutiones. etc.
IX–46. Vetési Albert adománylevele a veszprémi Szent György-kápolnának.
IX–47. I. Mátyás király címereslevele Enyingi Török Ambrusnak. (Érszegi Gézával)
IX–48. Búcsúengedély a soproni ferences templom számára. (Csóka J. Gáspárral)
IX–49. II. Ulászló király címereslevele Somogy vármegyének.
IX–50. II. Ulászló király címereslevele Nezdei Mernyei Ambrus diáknak. (Érszegi Gézával)
IX–51. II. Ulászló király címereslevele Óbudai Ferencnek.
IX–52. II. Ulászló király címereslevele Hernádmesteri Balázsnak. (Érszegi Gézával)
IX–53. Búcsúlevél a pannonhalmi monostor temploma számára. (Csóka J. Gáspárral)
IX–54. II. Ulászló király címereslevele Gersei Pethő Jánosnak. (Érszegi Gézával)
IX­–57. II. Lajos király címereslevele Kanizsai Dorottyának. (Érszegi Gézával)
IX–58. II. Lajos király címereslevele Devecseri Choron Andrásnak. (Érszegi Gézával)
IX–59. II. Lajos király címereslevele Szerdahelyi Imreffy Mihálynak. (Érszegi Gézával)
X–54. Bornemisza (Abstemius) Pál veszprémi püspök mitrája.
       [Katalógustételek] In: Pannonia regia... i. m. 329., 335–336., 338., 340–341., 340–342., 342., 353–354., 356., 357., 357., 357–358., 358., 358., 358–359., 359., 360., 361., 362., 363., 363–363., 364–365., 365–366., 366., 367., 371., 371–372., 373., 375., 407–408., 408–409., 413–419., 426–427., 427–428., 428–432., 443–44., 444–445., 466–467., 467., 468., 468–469., 469–470., 470–471., 471., 472., 473., 476–477., 477., 477–479., 536–538.

Szerkesztés:

Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000–1541. Szerk. Mikó Árpád – Takács Imre. (kiállítási katalógus) Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 1994. 626 lap.


1995

All'antica djela i njihovi stvaratelji u Budimu i Zagrebu za Matije Korvina i Jagelovića (1480–1526). / All'antica művek és alkotóik Budán és Zágrábban Mátyás király és a Jagellók idején (1480–1526).
        In: Hrvatska – Mađarska. Stoljetne književne i likovno–umjetničke veze. / Horvátország – Magyarország. Évszázados irodalmi és képzőművészeti kapcsolatok. Uredila / Szerk. Jadranka Damjanov. Zagreb 1995, 53–60. / 315–322.

Hoffmann Edith: Régi magyar bibliofilek. Hasonmás kiadás és újabb adatok. Szerk. Wehli Tünde. Budapest 1992. [recenzió]
       Művészettörténeti Értesítő 44 (1995) 139–148.

Ivánczy János győri nagyprépost (†1636) sírköve.
       Művészettörténeti Értesítő 44 (1995) 266–268.

Szirének, szatírok, kentaurok. Klasszikus mitológiai figurák Jagelló-kori címeres levelein­ken.
       Ars Hungarica 23 (1995) 253–258., 96–103. kép

1996

Bornemisza (Abstemius) Pál végrendelete 1577-ből. Adatok a nyitrai, az óbudai, a veszprémi és a gyulafehérvári egyház középkori kincseinek a sorsához.
       Művészettörténeti Értesítő 45 (1996) 203–221.

Tolnai Máté főapát és a reneszánsz művészet emlékei Pannonhalmán.
       In: Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve. I–III. Szerk. Takács Imre. Pannonhalma 1996, I., 571–578.

VI.13. Tolnai Máté pannonhalmi főapát sírkövének töredéke.
VII.1. Feliratos tábla töredékei.
VII.2. Fejérkövy István sírköve.
E.12. Sáfár Tamás és Pöstyéni Gergely címereslevele. (Szovák Kornéllal)
E.13. A kajári Biby Simon címereslevele. (Szovák Kornéllal)
E.24. Szilvássy Jakab címereslevele. (Szovák Kornéllal)
E.25. Czanger Simon címereslevele. (Szovák Kornéllal)
       [Katalógustételek] In: Mons Sacer... i. m. I., 593., II, 38–39., 39–40., III, 253–254., 255., 261–263., 264–266.

Erzabt Matthäus Tolnai (1500–1535) und die Renaissance in Pannonhalma.
       Acta Historiae Artium 38 (1996) 97–115.

61. Alexandriai Szent Katalin vitája a bölcsekkel.
114. Ének Szent Márton temetésén.
296. Szent László legendájának két jelenete.
       [Katalógustételek] In: A magyar iskola első évszázadai (996–1526). (Die ersten Jahrhunderte des Schulwesens in Ungarn [996–1526].) (Kiállítási katalógus) Szerk. G. Szende Katalin. Győr 1996, 163., 180–181., 237.

Csonka Ferenc 80. születésnapjára. (Irodalomtörténeti tanulmányok) Balassi Kiadó, Budapest 1996. [recenzió]
       Ars Hungarica 24 (1996) 237–239.

A budavári Szent Zsigmond-templom és gótikus szobrai. Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban. 1996. szeptember 11.–november 8. (A katalógust szerkesztette Buzás Gergely és Feld István. Hely nélkül, 1996.) [recenzió]
       Műemlékvédelmi Szemle 6 (1996/2) 63–70.


1997

A szentképek árulása. A magyar szent királyok ábrázolásai a zágrábi egyházmegye liturgikus nyomtatványaiban (1505–1525).
       Ars Hungarica 25 (1997) 133–144.

Misztériumjáték. A táblák sorsa: források és feltevések.
        In: „Magnificat anima mea Dominum." MS mester Vizitáció-képe és egykori selmecbányai főoltára. (Kiállítási katalógus) Szerk. Mikó Árpád – Poszler Györgyi. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 1997, 143–158.

Cellini, Baccio.
       [szócikk] In: Saur. Allgemeines Künstlerlexikon. Bd. 17. München–Leipzig 1997, 82.

Horvát–magyar művészettörténeti konferencia Zágrábban (1997. május 31. – június 1.). (Lővei Pállal)
       Művészettörténeti Értesítő 46 (1997) 253–255.

Szerkesztés:

„Magnificat anima mea Dominum." MS mester Vizitáció-képe és egykori selmecbányai főoltára. (Kiállítási katalógus) Szerk. Mikó Árpád – Poszler Györgyi. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 1997. 244 lap.


1998

Báthori András Madonnája.
       Művészettörténeti Értesítő 47 (1998) 167–175.

Báthory András Madonnája.
       In: Saxa loquuntur. Műhely és szentély – nem középiskolás fokon – a Lágymányoson, 1912–1997. Emlékezés és emlékeztetés a nyolcvanöt évvel ezelőtt alapított budai Szent Imre Gimnázium és az épületben közel ötven évig működött József Attila Gimnázium történetére és legendájára. Összegyűjtötte Vasbányai Ferenc József. I–II. Budapest 1998, II., 49–55.

Rész és egész. A magyarországi reneszánsz kőfaragóműhelyek és kutatásuk.
       In: Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk. Bardoly István – László Csaba. Budapest 1998, 207–225.

Chimenti di Leonardo Camicia
       [szócikk] In: Saur. Allgemeines Künstlerlexikon. Bd. 18. München–Leipzig 1998, 547.

In memoriam Éva Kovács (1932–1998)
       Acta Historiae Artium 40 (1998) 175–179.

Szerkesztés:

Művészettörténeti Értesítő 1998/1–2 [társszerkesztő]

1999

„Matthias Corvinus – Matthias Augustus" L'arte all'antica al servizio del potere.
       In: Cultura e potere nel Rinascimento. Atti del IX Convegno internazionale (Chianciano–Pienza 21–24 luglio 1997) A cura di Luisa Secchi Tarugi. Firenze 1999, 209–220.

A győri székesegyház késő reneszánsz és barokk sírkövei (16–17. század) (Pálffy Gézával)
       Művészettörténeti Értesítő 48 (1999) 137–156.

L'art all'antica à la court du roi Mathias.
       In: Hungaria Regia 1000–1800. Fastes et défis. (Kiállítási katalógus) Turnhout 1999, 33–36.

Balustre orné du blasson de Péter Váradi, archevęque de Kalocsa
       [Katalógustétel] In: Hungaria Regia 1000–1800. Fastes et défis. (Kiállítási katalógus) Turnhout 1999, 153. (no. 95.)

Kovács Éva (1932–1998)
       Ars Hungarica 27 (1999) 111–116

Szerkesztés:

Művészettörténeti Értesítő 1999/1–2 [társszerkesztő]

2000

Imago Historiae.
       In: Történelem – kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. (Kiállítási katalógus) Szerk. Mikó Árpád – Sinkó Katalin. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 2000, 34–47.

I. Ereklyekultusz.
II. Szent királyok – királyi szentek.
III. Az ókor hagyatéka.
IV. Illusztrált történelem (14–17. század).
V. Regnum Marianum.
VI. A történelem késő reneszánsz és barokk képei.
VII. Tárgyak emlékezete.
VIII. Az archeológiai érdeklődés kezdetei.
       [Fejezet-bevezetők] In: Történelem – kép... i. m. 125–126., 143., 231., 276–278., 308., 360., 425., 482. / 785–792. (valamennyi Sinkó Katalinnal)

I–1. Fejereklyetartó Trencsénből. (Kerny Teréziával)
II–5. Patrona Hungariae a magyar szent királyokkal az esztergomi misekönyvben.
II–6. Patrona Hungariae a magyar szent királyokkal a zágrábi misekönyvben.
II–21. Remete Szent Pál élete és csodái.
III–1. Mátyás király és Beatrix királyné domborművű képmása.
III–2. Mátyás király arcképe. (Figder Évával)
III–6. Talapzat (?) töredéke felirattal. (Magyar Károllyal)
IV–13. A fehér ló mondája.
IV–14. Csataképek.
IV–15. Csataképek rézdúcai.
IV–17. Csatajelenet János Zsigmond erdélyi fejedelem (†1571) gyulafehérvári síremlékéről.
IV–18. Csatajelenet Pálffy Miklós főkapitány (†1600) pozsonyi síremlékéről.
V–12. Pekh Lipót címerbővítő oklevele. (Nyulásziné Straub Évával)
V–13. Thurzó György címerbővítő oklevele. (Nyulásziné Straub Évával)
V–14. Foky György címereslevele. (Nyulásziné Straub Évával)
V–15. Karomi Bornemisza István címerbővítő oklevele. (Nyulásziné Straub Évával)
V–16. Eislander Jakab címereslevele. (Nyulásziné Straub Évával)
V–17. Suppanich György misszáléja a Patrona Hungariae és a magyar szent királyok ábrázolásával.
V–40. A székesfehérvári káptalan pecsétjének tervezete.
V–41. A nyitrai káptalan jelvényének tervezete.
V–42. A kalocsai káptalan jelvényének tervezete.
VI–4. Két allegória a tizenöt éves háború két csatájára.
VI–24. A Nádasdy-Mausoleum.
VI–26. Johann Adam Schad albuma a Mausoleum metszeteivel.
VII–1. A Szent Korona a tartományok címereivel.
VII–20. Úrvacsorapohár.
VII–24. Kódex- és nyelvemlék-hamisítványok.
VIII–1. Diósgyőr várának és környékének rajza.
VIII–6. Zsigmond király halotti koronájának, országalmájának és Sárkány-rendi jelvényének rajza.
VIII–7. Római padlómozaik rajza Szombathelyről.
VIII–12. Lapok Gyurikovits György rajz- és metszethagyatékából.
       [Katalógustételek] In: Történelem – kép... i. m. 126–127., 151–152., 152., 168–169., 232–233., 233–234., 237., 293–294., 294–296., 297., 299., 299., 318–319., 319–320., 320–321., 321–323., 323., 323–324., 344–345., 345., 346., 363–364., 389-390., 392., 426–428., 446., 451–452., 483., 493., 494., 497–498.

Történelem – kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. Vezető a Magyar Nemzeti Galéria kiállításához. Budapest 2000. (Sinkó Katalinnal)

History – Image. Selected Examples of the Interplay between Past and Art in Hungary. Guide to the Exhibition of the Hungarian National Gallery. Budapest 2000. (Sinkó Katalinnal)

Through Our Looking Glass.
       The New Hungarian Quarterly No. 160. Volume 41. / Winter 2000, 75–83.

Nagylucsei Orbán psalteriuma.
       In: Három kódex. Az Országos Széchényi Könyvtár millenniumi kiállítása. / Three Manuscripts. The Millenary Exhibition of the National Széchényi Library. Szerk. / Ed. by Orsolya Karsay – Ferenc Földesi. Budapest 2000, 121–139., 60–83. kép

Mathias Corvinus – Mathias Augustus: umjetnost all'antica u službi vlasti. / Mathias Corvinus – Mathias Augustus: All'antica művészet a hatalom szolgálatában.
       In: Hrvatska – Mađarska – Europa. Stoljetne likovno-umjetničke veze. / Horvátország – Magyarország – Európa. Évszázados képzőművészeti kapcsolatok. Uredila / Szerk. Jad­ranka Damjanov. Zagreb 2000, 83–89. / 386–393.

Művészettörténet (1526–1699)
       In: Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete 1526–1790. Fő­szerk. Szentpéteri József. Budapest 2000, 221–242.

Szerkesztés:

Történelem – kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. (Kiállítási katalógus) Szerk. Mikó Árpád – Sinkó Katalin. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 2000. 851 lap.

Művészettörténeti Értesítő 2000/1–2 [társszerkesztő]

2001

Reneszánsz.
       In: Galavics Géza – Marosi Ernő – Mikó Árpád – Wehli Tünde: Magyar[országi] művészet a kezdetektől 1800-ig. Budapest 2001, 212–316.

A „szentek fuvarosa". Divald Kornél felső-magyarországi topográfiája és fényképei 1900–1919. Szerkesztette Bardoly István és Plank Ibolya. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Budapest 1999. [recenzió]
       Művészettörténeti Értesítő 50 (2001) 343–360.

A katolikus egyház művészete a reneszánsz és a barokk korában (XVI–XVIII. század). (Jávor Annával)
       In: A magyar kereszténység ezer éve. Hungariae Christianae Millenium. [Szerk.] Csé­fal­vay Pál – Maria Antonietta De Angelis. Budapest 2001, 221–231.

L'arte della Chiesa cattolica in età rinascimentale e barocca (sec. XVI - XVIII) (Jávor Annával)
       In: Mille anni di cristianesimo in Ungheria. Hungariae Christianae millennium. [Città del Vaticano, Musei vaticani, 10 ottobre 2001 – 12 gennaio 2002]: [Museo nazionale ungherese, febbraio 2002 – maggio 2002]. A cura di Pál Cséfalvay – Maria Antonietta De Angelis – [István Zombori]. [org.,] ed. della Conferenza episcopale ungherese. Budapest 2001, 221–231.

Catholic Art during the Renaissance and Baroque Periods (16th-18th Centuries). (Jávor Annával)
       In: A thousand years of Christianity in Hungary. Hungariae Christianae millennium. [Musea of the Vatican, Vatican City, 10 October 2001 – 12 January 2002]: [Hungarian National Museum, February – May 2002]. [Ed.] István Zombori – Pál Cséfalvay – Maria Antonietta De Angelis. [org.,] publ. by the Hungarian Catholic Episcopal Conference. Budapest 2001, 221–231.

Anonym lombard (xve siècle; attribuées a Giovanni Dalmata): Matthias Corvin et Béatrice d'Aragon.
       [Katalógustétel] In: Un château pour un royaume. Historie du château de Budapest. (Kiállítási katalógus) Paris 2001, 102.

Szerkesztés:

Művészettörténeti Értesítő 2001/1–2 [társszerkesztő]

2002

La nascita della Biblioteca di Mattia Corvino e il suo ruolo nella rappresentazione del sovrano.
       In: Nel segno del corvo. Libri e miniature della biblioteca di Mattia Corvino re d'Ungheria (1443–1490). (Il giardino delle Esperidi, 16.) Modena 2002, 23–31.

A Corvina-könyvtár történetei. / Stories of the Corvinian Library.
       In: Uralkodók és corvinák. Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása. / Potentates and Corvinas. Anniversary Exhibition of the National Széchényi Library. Szerk. / Ed. by Karsay, Orsolya. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest 2002, 123–138. / 139–155.

Magnus Gruber: Tractus Danubii (1531). Egy forrás nyomában.
       In: Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk. Bardoly István – Haris Andrea. Budapest 2002, 229–254.

Johann Dominicus Fiorillo (1748–1821) Mátyás király olasz művészeiről. Adalékok a Corvina recepciójának történetéhez.
       In: Művészettörténeti tanulmányok Sinkó Katalin köszöntésére. Annales de la Galerie Nationale Hongroise 1997–2001. Budapest 2002, 81–86.

Fons vitae. Néhány miniatúra Kálmáncsehi Domonkos breviáriumában.
       In: Ámor, álom és mámor. A szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete. Tudományos konferencia, Sátoraljaújhely, 1999. május 26–29. Szerk. Szentmártoni Szabó Géza. Budapest 2002, 359–368.

A pozsonyi Szent Márton-templom késő reneszánsz és kora barokk síremlékei. (16–17. század) (Pálffy Gézával)
       Művészettörténeti Értesítő 51 (2002) 107–172.

Bevezetés.
I. Festmények és faragványok.
II. Kincstár.
III. Könyvtár.
       [Kötet- és fejezet-bevezetők] In: Jankovich Miklós (1772–1846) gyűjteményei. Szerk. Mikó Árpád. (Kiállítási katalógus) Budapest 2002, 10–12, 47–48, 119–120, 215–216.

23. Két oldalán festett tábla az Atyaisten és a halott Krisztus, illetve Toulouse-i Szent Lajos (?), Szent Péter és Szent Kristóf ábrázolásával.
66. Talapzatelem.
206. Curtius Rufus: Nagy Sándor élete.
208. Pietro Ransano: A magyarok történetének rövid foglalata.
233. Görög nyelvű evangéliumos könyv.
243. Chronica Hungarorum.
280. Pietro Ferrabosco számadásai a Miksa király koronázására épített pozsonyi diadalívek munkálatairól.
281. Pekh Lipót címerbővítő oklevele.
282. Karomi Bornemissza István címerbővítő oklevele.
349. Jankovich Miklós gyűjteményeivel kapcsolatos jegyzékek. (Endrődi Gáborral)
372. A debreceni régi Nagytemplom feliratai.
378. Jankovich Miklós magyar könyvtárának jegyzéke.
       [Katalógustételek] In: Jankovich Miklós (1772–1846) gyűjteményei. i. m. 79–80., 117., 223., 224–226., 248–249., 262–263., 299., 299–300., 300., 320–321., 324–325, 327.

[Magyarországi] reneszánsz művészet.
       [Szócikk] In: Magyar művészeti kislexikon. Kezdetektől napjainkig. Főszerk. Körber Ágnes. Budapest 2002, 245–250.

Szerkesztés:

Jankovich Miklós (1772–1846) gyűjteményei. Szerk. Mikó Árpád. (Kiállítási katalógus) Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 2002. 413 lap.

Művészettörténeti Értesítő 2002/1–2 [társszerkesztő]

2003

A váradi középkori székesegyház kincstárának inventáriuma (1557).
       Művészettörténeti Értesítő 52 (2003) 303–318. (Molnár Antallal)

Na prahu renesancie?
       In: Gotika. (Dejiny slovenského výtvarného umenia) Editor: Dušan Buran. Bratislava 2003, 561–571.

Náhrobok Barbory Glocknitzerovej. (Endrődi Gáborral)
Bardejov, Radnica. (Norma Urbanovával)
       [Katalógustételek] In: Gotika... i. m.  669., 615–617.

Liturgical Objects in the Cathedrals of Early Modern Hungary.
       In: A Celebration of Hungarian Gold and Silver. Ed. Erika Kiss. [London 2003,] 12–19.

Johann Dominikus Fiorillo (1748–1821) sugli artisti italiani di re Mattia Corvino. Contributi alla fortuna critica della Biblioteca Corvina.
       Arte Lombarda 139, 2003/3, 174–177.

Farkasius, Steinmetz in Ungarn.
       [Szócikk] In: Saur. Allgemeines Künstlerlexikon. Bd. 37., 82. München–Leipzig 2003, 495.

Bakócz-graduále. (Czagány Zsuzsával)
Bártfai városháza.
        [Szócikkek] In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. I. Főszerk. Kőszeghy Péter. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Budapest 2003, 171–173., 289–291.

Szerkesztés:

Művészettörténeti Értesítő 2003/1–2 [társszerkesztő]

2004

Corvina könyvtár. (Madas Edittel és Vizkelety Andrással)
Az Erdélyi Fejedelemség művészete.
        [Szócikkek] In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. II. Főszerk. Kőszeghy Péter. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Budapest 2004, 73–88., 361–367.

Mátyás király könyvtára az uralkodó reprezentációjában.
       In: A holló jegyében. Fejezetek a corvinák történetéből. Szerk. Monok István. Budapest 2004, 19–43.

A bártfai városháza. Adalékok a Jagelló-kori reneszánsz történetéhez Felső-Magyar­országon.
       Művészettörténeti Értesítő 53 (2004) 19–52.

A Corvina-könyvtár 1490 körül.
       In: Maradandóság és változás. Művészettörténeti konferencia, Ráckeve, 2000. Szerk. Bodnár Szilvia – Jávor Anna – Lővei Pál – Pataki Gábor – Sümeghi György – Szilágyi András. Budapest 2004, 105–112.

Il Re de aedifcatoria e la corte di re Mattia Corvino.
       Nuova Corvina. Rivista Italianistica No. 16. Budapest 2004, 71–76.

Matthias Corvinus oppure Attila secundus. I ritratti di Mattia Corvino e gli umanisti italiani.
       In: La circulation des hommes, des œuvres et des idées entre la France, l'Italie et la Hongrie. (XVe – XVIIe sičcles) Actes du Colloque international tenu a Paris, 21 et 22 janvier 2000 Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III. Édités par Amedeo Di Francesco – Adelin Charles Fiorato. Napoli 2004, 113–120.

Szerkesztés:

Művészettörténeti Értesítő 2004/1–2 [társszerkesztő]

2005

Stílus és felirat. Kőbe vésett, klasszikus- és korai humanista kapitálissal írott feliratok a Mátyás- és Jagelló-kori Magyarországon.
       Művészettörténeti Értesítő 54 (2005) 205–244.

A pozsonyi ferences templom késő reneszánsz és barokk síremlékei. (Pálffy Gézával)
       Művészettörténeti Értesítő 54 (2005) 319–348.

Késő reneszánsz és kora barokk síremlékek a Magyar Királyság területén. (1540–1690)
       In: Idővel paloták... Magyar udvari kultúra a 16–17. században. Szerk. G. Etényi Nóra – Horn Ildikó. Budapest 2005, 625–660.

II. Lajos király címereslevelei. Egy speciális heraldikai reprezentációs forma művészettörténeti kérdései.
       In: Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara, 1521–1531. Szerk. Réthelyi Orsolya – F. Romhányi Beatrix – Spekner Enikő – Végh András. (kiállítási katalógus) Budapesti Történeti Múzeum, Budapest 2005, 73–85.

Illuminated Grants of Arms of King Louis II: Art Historical Questions Linked to a Specific Form of Heraldic Representation in the Hungary of the Late Jagiellon Period.
       In: Mary of Hungary. The Queen and Her Court 1521–1531. Editors: Réthelyi, Orsolya – F. Romhányi, Beatrix – Spekner, Enikő – Végh, András. (Catalog of Exhi­bition) Budapest 2005, 81–95.

II-8. II. Lajos magyar király címereslevele Armbruster Jakab számára. (Érszegi Gézával)
II-9. II. Lajos magyar király címereslevele Szerdahelyi Imreffy Mihály számára. (Érszegi Gézával)
II-10. Szökőkút medencéjének töredéke.
III-7. Bátori András Madonnája.
III-9. A Bakócz-graduale első kötete.
III-10. Graduale töredéke.
III-11. II. Lajos magyar király címereslevele Szuhodoli János számára. (Érszegi Gézával)
III-12. Kanizsai Dorottya címereslevele. (Érszegi Gézával)
III-13. II. Lajos magyar király címereslevele Sáfár Tamás és Pöstyéni Gergely számára.
III-14. II. Lajos magyar király címereslevele Kolozsvári Salczer Lőrinc számára. (Érszegi Gézával)
III-16. Thurzó János boroszlói püspök hóráskönyve.
III-18. II. Lajos magyar király címereslevele Koppány Gergely számára. (Érszegi Gézával)
III-19. II. Lajos magyar király címereslevele Ioannes de Campanellis et de Bursel számára. (Érszegi Gézával)
V-6. II. Lajos magyar király címereslevele Petrecz Pál számára. (Érszegi Gézával)
       [Katalógustételek] In: Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara, 1521–1531. Szerk. Réthelyi Orsolya – F. Romhányi Beatrix – Spekner Enikő – Végh András. (kiállítási katalógus) Budapesti Történeti Múzeum, Budapest 2005, 164–166, 178–186, 207–208.

Filipecz János.
Garázda Péter. (Jankovits Lászlóval)
Giovanni Dalmata.
       [Szócikkek] In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. III. Főszerk. Kőszeghy Péter. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Budapest 2005, 124–126., 254–255., 280–282.

Jankovich Miklós. (Bubryák Orsolyával és Monok Istvánnal)
       [Szócikk] In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. IV. Főszerk. Kőszeghy Péter. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Budapest 2005, 407–411.

[Opponensi vélemény:] Pócs Dániel: „Mátyás király hatalmi reprezentációja és Firenze az 1480-as években. A Didymus-corvina címlapjának értelmezése és a kódex címlapjának helye a királyi könyvtár tematikájában" című PhD-értekezésének vitája.
       Művészettörténeti Értesítő 54 (2005) 175–177.

Szerkesztés:

Művészettörténeti Értesítő 2005/1–2 [társszerkesztő]


2006

Balogh Jolán (1900–1988)
       In: „Emberek és nem frakkok" A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai. Tudománytörténeti esszégyűjtemény. I–III. Enigma 47–49. Budapest 2006, II. kötet, 421–439.

La cultura del libro in Ungheria nel tardo Medioevo e nel Rinascimento.
       In: Dante Alighieri: Commedia. Biblioteca Universitaria di Budapest, Codex Italicus 1. I. Ed. facs., II. Studi e ricerche. A cura di Gian Paolo Marchi e József Pál. Verona 2006, II., 15–24.

A lőcsei Szent Jakab-templom reneszánsz és barokk síremlékei, epitáfiumai és halotti címerei (1530–1700). (Zuzana Ludikovával és Pálffy Gézával)
       Művészettörténeti Értesítő 55 (2006) 327–410.

La Madonna di András Báthory.
       Acta Historiae Artium 47 (2006) 95–104.

San Martino con due mendicanti.
       [Katalógustétel] In: Martino. Un santo e la sua civiltà nel racconto dell'arte. A cura di Alessio Geretti. Milano 2006, 116–117. (No. 20.)

Kálmáncsehi-breviárium.
Kassai Graduále.
A királyi Magyarország művészete.
       [Szócikkek] In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. V. Főszerk. Kőszeghy Péter. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Budapest 2006, 46, 146, 406–414.

A Queen in Buda. – Habsburg Mária, Mohács özvegye 1521–1535 (Mary of Hungary, Widow of Mohács 1521–1535); Mary of Hungary: The Queen and Her Court 1521–1531. Exhibitions at the Budapest History Museum, 30 September, 2005–9 January 2006; Esterházy Palace, Slovak National Gallery, Bratislava, 2 February–30 April 2006. Catalogues (in Hungarian and in English) ed. by Orsolya Réthelyi, Beatrix F. Romhányi, Enikő Spekner, András Végh. Budapest, 2005, 300 pp. [recenzió]
       The Hungarian Quarterly No. 181, vol. 47., Spring 2006, 134–143.

Stories Set in Stone. – András Kovács: Késő reneszánsz építészet Erdélyben, 1541–1720 (Late Renaissance Architecture in Transylvania, 1541–1720). Cluj (Kolozsvár)–Budapest, Teleki László Alapítvány–Polis Könyvkiadó, 2006, 215 pp. [recenzió]
       The Hungarian Quarterly No. 184, vol. 47., Winter 2006, 34–44.

A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Művészettörténeti Szakosztályának tevékenysége (2000–2005). (Lővei Pállal)
       Művészettörténeti Értesítő 55 (2006) 425–455.

Szerkesztés:

Művészettörténeti Értesítő 2006/1–2 [társszerkesztő]


2007

Báthory Miklós püspök és a reneszánsz művészet emlékei Vácott.
      In: Báthory Miklós váci püspök (1474–1506) emlékezete. Tanulmányok a „Váci Püspökség Báthory Emlékéve 2006" alkalmából rendezett konferencia anyagából. Szerk. Horváth Alice. Vác 2007, 117–130.

Italienische Künstler in Ofen/Buda zur Zeit der Jagiellonen.
       In: Maria von Ungarn (1505–1558). Eine Renaissancefürstin. Hgg. Martina Fuchs – Orsolya Réthelyi. (Geschichte in der Epoche Karls V. Bd. 8.) Münster 2007, 347–362.

A corvinák és a magyar Akadémia. A Bibliotheca Corvina történetének nyitott kérdéseihez.
       Művészettörténeti Értesítő 56 (2007) 107–114.

Megyericsei János.
       [Szócikk] In: rMagyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. VII. Főszerk. Kőszeghy Péter. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Budapest 2007, 361–363. (Lakatos Bálinttal)

A szepeshelyi Szent Márton-templom, egy felső-magyarországi katolikus központ késő reneszánsz sírkövei és halotti címerei (Zuzana Ludikovával és Pálffy Gézával)
       Művészettörténeti Értesítő 56 (2007) 313–344.

Giovanni Fiorentino
       [Szócikk] In: Saur. Allgemeines Künstlerlexikon. Bd. 55., München–Leipzig 2007, 13–14.

Régi Magyar Gyűjtemény
MS Mester: Mária találkozása Erzsébettel
Festett famennyezet Gogánváraljáról
Giovanni Dalmata: Madonna-dombormű töredékei Diósgyőrből
Krisztus búcsúja Anyjától
Hans Rueber von Püchsendorf felső-magyarországi főkapitány (†1584) síremlékfigurája
       [bevezetés és tételek: A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményei. Kalauz. Szerk. Gosztonyi Ferenc – Veszprémi Nóra. Budapest 2007, 11–12, 27, 32, 33, 34, 35.

From Mantegna to Hogarth: Virtuoso Engravers of our Centuries. The Histoy of Print­making II. 7 September, 2007 – 27 January, 2008. Curators: Szilvia Bodnár and Teréz Gerszi. / Mategnától Hogarthig. A rézmetszés négy évszázadának virtuózai. A sokszorosított grafika története II. 2007. szeptember 7. – 2008. január 27. Kurátor: Bodnár Szilvia és Gerszi Teréz.
       Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 106–107. Budapest 2007, 158–160, 290–292.

Szerkesztés:

Művészettörténeti Értesítő 2007/1–2 [társszerkesztő]


2008

Mátyás corvinái a nemzet könyvtárában. [Írta] Mikó Árpád; [a felvételeket készítette] Hapák József; [a képaláírásokat és a magyarázó szövegeket írta Zsupán Edina]. [Budapest,] 2008. 153 lap.

The Corvinas of King Matthias in the National Széchényi Library. [Written by] Árpád Mikó; [photo by] József Hapák; [captions and commentaries by Edina Zsupán]. [Budapest,] 2008. 153 lap.

Verancsics Antal és Daniel pictor.
       In: A Stollwerk. Stoll Béla 80. születésnapjára. Szerk. Ács Pál – Székely Júlia. Budapest 2008, 14–17.

A reneszánsz művészet emlékei Veszprémben.
       In: Veszprém reneszánsza. Szerk. Kilián László – Rainer Pál. Veszprém 2008, 79–86.

A Lasting Legacy. Renaissance Art in Hungary (15th–17th Centuries)
       The Hungarian Quarterly Vol. 49. Summer 2008, 68–78.

A turócszentmártoni Szent Márton-templom késő reneszánsz és barokk funerális emlékei.
(Zuzana Ludikovával és Pálffy Gézával)
       Művészettörténeti Értesítő 57 (2008) 353–376.

Joannes Damascenus: Sententiae; Anselmus Cantuariensis: Opera.
       [Katalógustétel] In: A Mediciek fénykora. Élet és művészet a reneszánsz Firenzében. Szerk. Maria Bietti – Annamaria Giusti – Tátrai Vilmos. Szépművészeti Múzeum, Budapest 2008, 113.

Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század).
       In: Reneszánsz Év 2008... Vezető a Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából rendezett kiállításokhoz. Szerk. Mikó Árpád. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 2008, 31–39.

Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a magyar királyi udvarban (1458–1490).
       In: Reneszánsz Év 2008... Vezető a Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából rendezett kiállításokhoz. Szerk. Mikó Árpád. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 2008, 15–26. (Far­ba­ky Péterrel, Spekner Enikővel, Szovák Kornéllal, Tringli Istvánnal és Végh Andrással)

Beatrix királyné.
A Bibliotheca Corvina.
       [Tanulmányok] In: Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a magyar királyi udvarban (1458–1490). Szerk. Farbaky Péter – Spekner Enikő – Szende Katalin – Végh András. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest 2008, pp. 251–253; pp. 468–471.

6.1. Szilágyi-címer ismeretlen helyről. (p. 274)
11.14. Philosztratosz görög rétor művei Antonio Bonfini fordításában. (p. 474)
11.22. Nagylucsei Orbán egri püspök zsoltároskönyve. (pp. 488–490)
5.12. Bernardino Monelli (1496), Beatrix királyné udvarbírájának és diósgyőri várnagyának sírköve. (pp. 264–265)
8.5. Domborműtöredék lovasjelenettel Nagyvázsonyból. (pp. 303–305)
       [Katalógustételek] In: Hunyadi Mátyás, a király... i. m. Szerk. Farbaky Péter – Spekner Enikő – Szende Katalin – Végh András. Budapest 2008, lapszámok az egyes tételek után

Gótika és barokk között. A reneszánsz művészet problémái a kora újkori Magyarországon.
Illuminált könyvek a kora újkori Magyarországon.
Reneszánsz, magyar reneszánsz, magyarországi reneszánsz.
       [Tanulmányok] In: Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz Művészet Magyarországon (16–17. század). I–II. Szerk. Mikó Árpád – Verő Mária. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 2008, I., pp. 22–35, I., pp. 70–73; II., pp. 115–146.

I-1. Báthory András Madonnája (pp. 53–54.)
I-12. Kassai Graduále, I–II. (pp.73–74.)
I-13. Antifonále töredékei (pp. 74–75.)
I-14. Tolnai Máté pannonhalmi főapát (†1535) graduáléjának töredéke (p. 75.)
I-15. Újhelyi graduale Romanum (p. 76.)
I-16. Gyöngyösi korálkönyv (pp. 76–77.)
I-17. Eperjesi graduál (p. 77.)
I-19b. Egynémely ötvösi jegyzések (A Lugossy-kódex ornamentális mintalapjai) (pp. 78–79.)
I-23. Nyéki Vörös Mátyás imádságos könyve (pp. 80–81.)
I-25. Verancsics Antal egri püspök főpapi szertartáskönyve (Praefationale) (pp. 82–83.)
I-26. Listhius János veszprémi majd győri püspök, kancellár (†1577) kétkötetes breviáriuma (pp. 83–84.)
II-24. Mátyás király és Beatrix királyné domborművű arcképe (pp. 100–101.)
II-28. Mátyás király állítólagos üvegpohara (p. 104.)
II-29. Mátyás király állítólagos mentéje (pp. 104–105.)
II-30. Mátyás király állítólagos szülőháza (p. 105.)
II-41. A Nádasdy-Mausoleum (pp. 112–113.)
II-51. Lackner Kristóf és a Soproni Tudós Társaság címere (p. 122.)
II-54. Lackner Kristóf önarcképe (p. 123.)
II-57. János Zsigmond választott magyar király, erdélyi fejedelem Xenophón-kötete (pp. 124.)
II-58. Rotterdami Erasmus: A keresztény fejedelem című műve János Zsigmond választott magyar király, erdélyi fejedelem könyvtárából (p. 125.)
II-59. Jezsuita vitairat a katolikus hit védelmében, Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem könyvtárából (pp.125–126.)
II-60. Platón összes műveinek harmadik kötete Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem könyvtárából (p. 126.)
II-61. A latin nyelv teljes szótárának első kötete Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem könyvtárából (pp. 126–127.)
II-62. Krzyzstof Warszewicki történeti munkája az erdélyi fejedelmi könyvtárból (p. 127.)
IV-2. A zborói rk. plébániatemplom főoltára (1646) (p. 139.)
IV-4. Kelemen szentadalberti kanonok kelyhe (p. 140.)
IV-5. Paténa (p. 141.)
IV-6. Kehely Egyházashetyéről (p. 141.)
IV-8. Trakostyáni Draskovics I. György bíboros, kalocsai érsek, győri püspök, királyi helytartó és kancellár olajtartó kannái (p. 142.)
IV-9. Hetési Pethe Márton (1553/54–1605) szepesi prépost, győri püspök, kalocsai érsek és királyi helytartó oltárkeresztje (pp. 142–143.)
IV-10. Bornemissza (Abstemius) Pál erdélyi püspök, nyitrai püspöki adminisztrátor mitrája (pp. 143–144.)
IV-23. Káldi György Biblia-fordításának két változata (1626) (pp. 151–153.)
V-23. Karzatmellvéd Nagyszebenből (?) (p. 171.)
V-24. Gelethfy Petronella (†1600), Zmeskál Jób felesége epitáfiuma a berzevicei rk. templomban (pp. 172–173.)
V-25. Krisztus ostorozása (p. 173.)
VII-5. II. Ulászló király címere az esztergomi Bakócz-kápolna egyik csegelyéről. Gipszmásolat. (p. 97.)
VII-6. Az esztergomi Bakócz-kápolna (1506/1507–1508) (pp. 197–198.)
VII-8. Boltozattartó gyámkő az ötvöskónyi Batthyány-várkastélyból (p. 199.)
VII-10. Feliratos tábla töredékei Szent István király, Szent Imre herceg és Kálmáncsehi Domonkos Székesfehérvári prépost nevével (p. 201.)
VII-11. Simontornya, várkastély (p. 202.)
VII-13. A gyulafehérvári Lázói-kápolna északi bejárata fölötti mező Geréb László címerével. Gipszmásolat. (p. 202.)
VII-14. A gyulafehérvári Lázói-kápolna (1512) (pp. 202–203.)
VII-15. A gyulafehérvári Lázói-kápolna (1512) (p. 203.)
VII-16. Bártfa, Városháza (1505-tól) (pp. 203–204.)
VII-17. Héthárs, plébániatemplom, orgonakarzat (p. 204.)
VII-18. Kisszeben, a plébániatemplom déli kapuja (1510–1520) (p. 204.)
VII-21. Sebastiano Serlio építészeti traktátusa (p. 210.)
VII-24. Andrea Palladio építészeti traktátusa, a Quattro libri dell'Architettura (p. 211.)
VII-25. Daniel Speckle hadi építészeti traktátusa (p. 212.)
VII-26. Deregnyő várának tervrajza (p. 212.)
VII-27. Vincenzo Scamozzi építészeti traktátusa (p. 212.)
VII-28. Pozsony, Szent Márton-templom, a déli előcsarnok kapuja és egy vasrács (p. 213.)
VII-29. Valentin Errnleutner kamarai tanácsos házának kapuja (1595) (pp. 213–214.)
VII-30. Pozsony, Andreas Segner házának kapuja (1648) (p. 214.)
VII-31. Sopronkeresztúr, Nádasdy-kastély, az udvari árkádok (1621–1625) (p. 214.)
VII-32. Zólyomlipcse, vár (pp. 214–215.)
VII-33. Alsómicsinye, Beniczky-kastély (16. század második fele, 1667) – külső nézet és alaprajz (pp. 215–216.)
VII-34. Zólyom, vár (14. század, 16. század) (p. 216.)
VII-35. Sárospatak, a Vörös-torony kapuja (16. század közepe) (p. 216.)
VII-36. Késmárk, harangtorony (1586–1591) (pp. 216–217.)
VII-37. Nagyőr, kastély (16–17. század) (p. 217.)
VII-38. Frics, Berthóty-kastély (1623–1630) (pp. 217–218.)
VII-39, Ónod vára (17. század) (p. 218.)
VII-40. A besztercei ún. Ötvös-ház (1560–1563) (p. 218.)
VII-41. Keresd, Bethlen-kastély (1598 és a 17. század második fele) (pp. 218–219.)
VII-42. A Bethlen-bástya (szabók tornya) Kolozsvárott (15–17. század) (p. 219.)
VII-43. Kettős ablak keretének felső része Bethlen Gábor erdélyi fejedelem alvinci kastélyából. Gipszmásolat. (p. 219.)
VII-44. Segesvár, Óratorony (p. 219.)
VII-46. Pozsony, Városháza, ajtó (17. század) (pp. 221–222.)
VII-49. Festett famennyezet töredékei (p. 223.)
VIII-67. Kommentár a Zsidókhoz írott levélhez (p. 249.)
VIII-68. Szent Lukács evangéliumához fűzött magyarázatok (p. 249.)
VIII-69. Michael Schreiner egyháztörténete és a mártírok története (p. 250.)
VIII-70. Énekeskönyv (p. 250.)
IX-1. Thurzó Elek (†1543) síremlékének középső táblája a lőcsei Szent Jakab-templomban. Gipszmásolat. (p. 251–252.)
IX-2. Izabella királyné (†1559) tumbája a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban (1571 után). Gipszmásolat. (p. 525.)
IX-3. János Zsigmond választott magyar király (†1571) gyulafehérvári síremlékének egyik oldallapja (pp. 252–253.)
IX-4. Hans Rueber von Püchsendorf (†1584) felső-magyarországi főkapitány síremlékének főfigurája Kassáról (p. 253.)
IX-6. Adolf Graf von Scvhwarzenberg emléktáblája (pp. 254–255.)
IX-7. Pietro Morosini (†1615) síremléke (p. 255.)
IX-8. Forgách Gergely síremléke (1515) a felsőelefánti rk. templom falában (pp. 255–256.)
IX-9. Báthory András országbíró (†1567) síremlékének fedőlapja a máriavölgyi pálos templomban (p. 256.)
IX-10. Perényi István asztalnokmester (†1437) és Erhard Saurer (†1576) sárdi és szendrői provizor sírkövei a rudabányai református templomban (p. 256.)
IX-11. Balassa Zsigmond és felesége síremlékének két töredéke, valamint Podmaniczky Rafael síremléke a vágbesztercei rk. plébániatemplomban (pp. 256–257.)
IX-12. Erdődy Anna és Illésházy István epitáfiuma (1577) a pozsonyi Szent Márton-templomban (p. 257.)
IX-13. Wolfgang Kögl pozsonyi tanácsos és családja epitáfiuma (1577 után) a pozsonyi Szent Márton-templomban (p. 257.)
IX-14. Friedrich Rottenbergernek, Sempte vára kapitányának síremléke (†1589) és egy ismeretlen vitéz síremlékének főalakja (1600 körül) a szeredi rk. templomban (p. 258.)
IX-15. Hetési Pethe Márton győri püspök, kalocsai érsek, királyi helytartó (†1605) síremlékének főalakja (1607) és Újlaky Ferenc győri majd egri püspök, királyi helytartó (†1553) síremlékének főalakja a pozsonyi Szent Márton-templomban (pp. 258–259.)
IX-16. Rákóczi Zsigmond (†1608) erdélyi fejedelem tumbája a szerencsi református templomban (p. 259.)
IX-17. I. Rákóczi Ferenc halotti címere a kassai premontrei (korábban jezsuita) templomban (1676) (p. 259.)
X-4. Lackner Kristóf soproni polgármester arcképe (pp. 268–269.)
       [Katalógustételek] In: Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz Művészet Magyarországon (16–17. század). I–II. Szerk. Mikó Árpád – Verő Mária. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 2008, I., lapszámok fent, az egyes tételek után

Mátyás király könyvtára az uralkodó reprezentációjában.
       In: Mátyás és a humanizmus. Szerk. Csukovits Enikő. (Nemzet és Emlékezet) Budapest 2008, 628–639. [másodközlés = A holló jegyében. Fejezetek a corvinák történetéből. Szerk. Monok István. Budapest 2004, 19–43.]

Szerkesztés:

Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz Művészet Magyarországon (16–17. század). I–II. Szerk. Mikó Árpád – Verő Mária. (Kiállítási katalógus) Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 2008. 390 + 268 lap.

Reneszánsz Év, 2008. Vezető a Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából rendezett kiállításokhoz. Szerk. Mikó Árpád. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 2008. 39 lap.

Renaissance year, 2008. Guide to the exhibitions for the 550th anniversary of King Matthias' accession to the throne. Ed. Árpád Mikó, transl. by Alan Campbell. Hungarian National Gallery, Budapest 2008. 39 p.

Művészettörténeti Értesítő 2008/1–2 [társszerkesztő]


2009

A reneszánsz Magyarországon. (Stílusok – korszakok) Corvina Kiadó, Budapest 2009. 204 lap, 134 kép.

Ippolito I d'Este e Beatrice d'Aragona a Esztergom.
       In: Delizie Estensi: architetture di villa nel Rinascimento italiano ed europeo. A cura di Francesco Ceccarelli – Marco Folin. Olschki, Firenze 2009, 295–304.

A reneszánsz kezdetei Magyarországon.
A Jagelló-kor.
Művészet a három részre szakadt országban.
       In: Bellák Gábor – Jernyei Kiss János – Keserü Katalin – Mikó Árpád – Szakács Béla Zsolt: Magyar művészet. Budapest 2009, 102–113, 114–128, 129–147.

Un sovrano umanista e la cultura classica fra antichità e modernità. Le questioni dell'in­ter­pretazione politica della Biblioteca Corviniana.
       In: De Bibliotheca Corviniana. Matthias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l'état moderne. Publié par Jean-François Maillard – István Monok – Donatella Nebbiai. Budapest 2009, 275–285.

Meller Péter (Budapest, 1923 – Solvang, USA, 2008)
       Művészettörténeti Értesítő 58 (2009) 149–153.

Cesta renesančného umenia z Itálie do Uhorského kráľovstva v dobe Mateja Korvína a Jagelovcov.
       In: Renesancia. (Dejiny slovenského výtvarného umenia.) Szerk. Ivan Rusina. Bratislava 2009, 3–10.

Kazatelnica, 1523.
Bardejov, radnica, 1508. (Norma Urbanovával)
Kristus sa lúči so svoljou Matkou, fragment epitafu z Nitry, 1520–1530.
       [Katalógustételek] In: Renesancia. (Dejiny slovenského výtvarného umenia.) Szerk. Ivan Rusina. Bratislava 2009, 655–656 (4. sz.), 704–706 (55–56. sz.), 787 (117. sz.)

Úvod.
In: Renesancia. (Dejiny slovenského výtvarného umenia.) Katalóg výstavy. Szerk. Zuza­na Ludiková. Slovenská národná galéria, Bratislava 2009, 10–11.

A kálvinista tanítás ellen írt jezsuita vitairat a katolikus hit védelmében Báthory Zsigmond könyvtárából. (Faunteus, Laurentius Arturus: De Christi in terris ecclesiae contra Antonii Sadeelis criminationes. Posna, Johannes Wolrab, 1584.)
           [Katalógustétel] In: Kálvin hagyománya. Református kulturális örökség a Dunamentén. Szerk. Farbaky Péter et al. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest 2009, 171. (1.4.1. sz.)

Báthory András Madonnája.
Síremlék oldallapjának töredéke fegyveresekkel Nagyvázsonyból.
       [Katalógustételek] In: „Látjátok feleim..." Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Szerk. Madas Edit. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest 2009, 330–331 (T22. sz.), 385. (T41. sz.)

Perényi-missale.
Philostratus-corvina.
       [2 szócikk] In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. IX. Főszerk. Kőszeghy Péter. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Budapest 2009, 132, 176.

Szerkesztés:

Művészettörténeti Értesítő 2009/1–2 [társszerkesztő]

2010

Lukács Szegedi, the bishop of Zagreb and the Arts. Paths of the all'antica style in the Kingdom of Hungary in the early 16th century.
       In: Bonum ut pulchrum. Essays in Art History in Honour of Ernő Marosi in his Seventieth Birthday. Szerk. Livia Varga – László Beke – Anna Jávor – Pál Lővei – Imre Takács. Budapest 2010, 443–456.

Via Hungarica. Az itáliai reneszánsz az Alpokon túl: olasz művészek a Jagelló-kori Magyarországon.
       In: „Ez világ mint egy kert...". Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Szerk. Bubryák Orsolya. Budapest 2010, 355–366.

Kálmáncsehi Domonkos műpártolása.
       In: Mátyás király és a fehérvári reneszánsz. Szerk. Kerny Terézia – Smohay András. Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, Székesfehérvár 2010, 79–90., 136.

Kettős olvasatú síremlékek a kora újkori Magyarországon.
       In: Színlelés és rejtőzködés. A kora újkori magyar politika szerepjátékaiból. Szerk. G. Etényi Nóra – Horn Ildikó. Budapest 2010, 313–330.

Beatrix királyné psalteriumának helye. Kérdések a budai könyvfestő- és könyvkötő­mű­hely körül.
       Művészettörténeti Értesítő 59 (2010) 261–273.

Elefántcsontserleg Jankovich Miklós gyűjteményéből az Iparművészeti Múzeumban.
        Művészettörténeti Értesítő 59 (2010) 293–296.

Előszó.
       In: Tóth Sándor: Román kori kőfaragványok a Magyar Nemzeti Galéria Régi Magyar Gyűjteményében. Sajtó alá rendezte és szerk. Mikó Árpád. (A Magyar Nemzeti Galéria szakkatalógusai, I/1.) Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 2010, 7–9.

A magyarországi reneszánsz művészet kutatástörténete.
Reneszánsz építészet.
Reneszánsz miniatúrafestészet.
Reneszánsz szobrászat.
Síremlék. (Lővei Pállal közösen)
       [5 szócikk] In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. X. Főszerk. Kőszeghy Péter. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Budapest 2010, 12–19., 29–37., 57–65., 65–71., 321–332.

Meller Péter fontosabb írásai. [Bibliográfia]
       In: „Emberek és nem frakkok" A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai. Tudománytörténeti esszégyűjtemény, 5. Enigma 63. Budapest 2010, 35–36. (Melléklet Szilágyi János György: Aki két rókára vadászik. Meller Péter [1923–2008] c. írásához)

Szerkesztés:

Tóth Sándor: Román kori kőfaragványok a Magyar Nemzeti Galéria Régi Magyar Gyűjteményében. Sajtó alá rendezte és szerk. Mikó Árpád. (A Magyar Nemzeti Galéria szakkatalógusai, I/1.) Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 2010. 197 lap.

Művészettörténeti Értesítő 2010/1–2 [társszerkesztő]


2011

Beatrice d'Aragona e il primo Rinascimento in Ungheria.
       In: Italy & Hungary. Humanism and Art in the Early Renaissance. Edited by Péter Farbaky – Louis A. Waldman. Villa I Tatti, Milan 2011, 409–425.

A középkori váradi székesegyház gyöngyhímzéses paramentumai és ezüsttárgyai Bornemisza Gergely püspök hagyatékában. (Kassa, 1588)
       Művészettörténeti Értesítő 60 (2011) 285–292.

Leon Battista Alberti De re aedificatoriája és Mátyás király udvara.
       In: „És az oszlopok tetején liliomok formáltattak vala." Tanulmányok Bibó István 70. születésnapjára. Szerk. Tóth Áron. CentrArt Egyesület, Budapest, 2011, 37–42.

Bornemissza Péter síremléke.
       In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Minden kor. A főszerkesztő Kő­sze­ghy Péter LX. születésnapjára. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Balassi Kiadó, Budapest 2011, 41–42.

Thurzó János, bethlenfalvi (Krakkó, 1464/66 – Nysa 1520)
Thurzó Szaniszló bethlenfalvi (1471 – Olmütz, 1540)
Thurzó Zsigmond, bethlenfalvi (1460-as évek –1512)
Tolnai Máté (Tolna ? – ? 1535)
Várdai Ferenc (1474 k. –1524)
       [5 szócikk] In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. XII. Fő­szerk. Kőszeghy Péter. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Budapest 2011, 42–44, 44, 44–45, 71–72, 308–309.

Hunyadi János síremléke a gyulafehérvári székesegyházban / John Hunyadi's Tomb in the Cathedral of Gyulafehérvár.
       In: A déli harangszó Magyarországon és a nagyvilágban / The Noon Bell in Hungary and the World. Szerk. / Ed. Visy Zsolt. Budapest, 2011, 51–56.

Szörényi László: Harmóniára teremtve. Tanulmányok Mátyás királyról. Budapest, Lu­ci­dus Kiadó, 2009, 152. l. [recenzió]
       Irodalomtörténeti Közlemények 115 (2011/5) 602–607.

Szerkesztés:

Művészettörténeti Értesítő 2011/1–2 [társszerkesztő]


2012

A késő középkori székesegyházak liturgikus felszerelésének sorsa a kora újkori Magyar­országon.
       In: Identitás és kultúra a török hódoltságban. Tanulmányok. Szerk. Ács Pál. Budapest 2012, 201–210.

Perényi Ferenc váradi püspök eltűnt Missaléja.
       Művészettörténeti Értesítő 61 (2012) 291–311.

A nyírbátori stallum (1511) és problémái. Historiográfia, stílus, szerkezet, proveniencia.
       In: Az ecsedi Báthoriak a XV–XVII. században. Szerk. Szabó Sarolta – C. Tóth Norbert. Nyírbátor 2012, 41–69.

Pohrebné miesta a náhrobné pamiatky Thurzovcov.
(Zuzana Ludikovával)
       In: Thurzovci a ich historický význam. Szerk. Tünde Lengyelová. Bratislava 2012, 167–181.

Szerkesztés:

Művészettörténeti Értesítő 2012/1–2 [társszerkesztő]

2013

Régi kövek, régi könyvek. A Budai Krónika Jankovich-példánya és az Egyetemi Könyvtár régi kőgyűjteménye.
(Farkas Gábor Farkassal)
       Művészettörténeti Értesítő 62 (2013) 2–16.

Ritoókné Szalay Ágnes: Kutak. Tanulmányok a 15–16. századi magyarországi művelődés történetéből. Balassi Kiadó, Budapest 2012.. 398 lap, képmelléklettel. [recenzió]
       Művészettörténeti Értesítő 61 (2012) 125–128.

Entz Géza és a magyar műgyűjtés története.
       Műemlékvédelem 57 (2013/3) 167–170.

A Corvinusok Budán.  Római nevek a művészet játékterében.
       In: Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Szerk. Szentesi Edit, Mentényi Klára, Simon Anna. I–II. Budapest 2013, II., 565–574.


Fáncsi Imre armálisa (1511) és két Budán illuminált, kottás díszkódex.
       Ars Hungarica 39 (2013) 31–41.

A konstantinápolyi corvinák felfedezése.
       In: Henszlmann Imre (1813–1888). Kiállítás születésének 200. évfordulója alkalmából. / Exhibition honouring the 200th anniversary of his birth. Szerk. / Ed. Bubryák Orsolya. MTA Művészeti Gyűjtemény, Budapest 2013, 40–42 / 60–62.

Pietro Ferabosco számadása a Miksa magyar királlyá koronázására épített pozsonyi diadalkapukról (1563)
       Művészettörténeti Értesítő 61 (2013) 323–328.

[Opponensi vélemény:] Gulyás Borbála „Egy »magyar Zeuxis« Bécsben. Bocskay György (1510 k.–1575) kalligráfus tevékenysége " című doktori (PhD) értekezé-sének vitája
       Művészettörténeti Értesítő 61 (2013) 337–340.

Heraldikai reprezentáció és nemzeti hagyomány: Szent István király alakja a kora újkori címeres nemesleveleken.
       In: Kerny Terézia, Smohay András (szerk.) István, a szent király: Tanulmánykötet és kiállítási katalógus Szent István tiszteletéről halálának 975. évfordulóján. Székesfehérvár: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, 2013. (ISBN: 978 963 87898 6 0) pp. 83–93. (Magyar Királyok és Székesfehérvár. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 9.)

Koronás fő nagyobb faragványból: Királyfej Kalocsáról.
Bonfini, Antonio: A magyar történelem tizedei.
[Révay Péter: De Sacrae Coronae regni Hungariae ortu...] Címlapelőzék a Szent Koronáról.
       [katalógustételek] In: Kerny Terézia, Smohay András (szerk.) István, a szent király: Tanulmánykötet és kiállítási katalógus Szent István tiszteletéről halálának 975. évfordulóján. Székesfehérvár: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, 2013. (Magyar Királyok és Székesfehérvár. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 9.) pp. 301, 312, 325–326.

Amanuensi, miniatori e legatori alla corte reale di Buda. Noti sui problemi della Biblioteca Corviniana
       In: Farbaky, Péter; Pócs, Dániel; Scudieri, Magnolia; Brunori, Lia; Spekner, Enikő; Végh, András (szerk.) Mattia Corvino e Firenze. Arte e umanesimo alla corte del re di Ungheria. Firenze 2013. pp. 308–313.

La successuione del trono: gli Jagelloni all'ombra dei turchi
(Spekner Enikővel)
       In: Farbaky, Péter; Pócs, Dániel; Scudieri, Magnolia; Brunori, Lia; Spekner, Enikő; Végh, András (szerk.) Mattia Corvino e Firenze. Arte e umanesimo alla corte del re di Ungheria. Firenze 2013. pp. 324–329.

Ritratti a bassorilievo di re Mattia e della regina Beatrice
       [katalógustétel] In: Farbaky, Péter; Pócs, Dániel; Scudieri, Magnolia; Brunori, Lia; Spekner, Enikő; Végh, András (szerk.) Mattia Corvino e Firenze. Arte e umanesimo alla corte del re di Ungheria. Firenze 2013. pp. 166–169.

Szerkesztés:

Művészettörténeti Értesítő 2013/1–2 [társszerkesztő]


Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 375 0493

E-mail

mi.titkarsag@abtk.hu