Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, R szekció (R 54)

ISMERTETÉSE: Az iratok a Marastoni Jakab (Giacomo) által 1846-ban életre hívott Festészeti Akadémia működésére vonatkoznak.1
Marastoni Jakab (Velence 1810 - Pest 1860) az akadémikus olasz festészet képviselője volt, s inkább kitűnő mintarajzai, mint olajfestményei érdemelnek figyelmet. Műveit a pesti és bécsi kiállításokon mutatta be. Az 1830-as évek vége felé telepedett le Pesten, ahol 1846-ban József nádor pártfogása mellett mintarajzokkal, faragványokkal és antik szobrok másolataival jól felszerelt festészeti magániskolát nyitott. Az iskola, melyben a Pesti Művészek Egylete is részt vett, egy ideig nagy népszerűségnek örvendett. Az Akadémia a Társulat által szervezett "képsorsolásokból", kiállításokból, illetve tagdíjakból származó bevételekből fedezte kiadásait. Marastoni mellett Szemlér Mihály (1833-1904) is tanított az intézményben. Az iskola működését a Társulat közgyűlése szabályozta. Virágzása az 1850-es évek közepére tehető. 1857-től pénzügyi nehézségek léptek fel, 1860-ban pedig - betegsége miatt - Marastoni felszámolta az intézetet, melynek berendezését a Nemzeti Múzeumban helyezte el azzal a szándékkal, hogy azt egy később felállítandó nemzeti festészeti akadémiának adományozzák.2

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 189 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Valkó Arisztid, 1951-1953

TARTALMA: A Festészeti Akadémia működésére vonatkozó iratok (a Társulat alapszabálya, közgyűlések jegyzőkönyvei, az Akadémia növendékeinek névsora, Marastoni festménygyűjteményének jegyzéke, javaslata az új akadémia létesítésére). A regeszták az eredeti anyag egészének áttekintésével készültek.

Jegyzetek:

1 A Festészeti Akadémiára vonatkozóan ld. még: PATAKI GÁBOR: Szentiványi Gyula művészeti író iratai, vegyes művészlevelek és dokumentumok (MDK-C-I-10, 10/313). In: MTA MKI Adattára. Budapest 2000, 14-15.
2 PÉTER KORNÉLIA: Marastoni Jakab. Budapest 1936; RABINOVSZKY MÁRIUSZ: A művészeti oktatás kezdetei Magyarországon. Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve. Budapest 1952, 50-79.; RABINOVSZKY MÁRIUSZ: Die Kunstakademien und die Gesellschaft ihrer Zeit. AHA I. (1953) 3-13.; VALKÓ ARISZTID: Marastoni Jakab emlékezete. Magyar Nemzet (1984. III. 28.) 76.; SZVOBODA GABRIELLA: Marastoni Jakab. Kézirat. Budapest 1986; IMRE GYÖRGYI: A 19. századi magyar aktfestészet néhány aspektusa. PhD értekezés. Budapest 2000 (MTA Könyvtárának Kézirattára); SZABÓ LÁSZLÓ: A művészeti oktatás kérdése Magyarországon 1790-1846 között. AH XVII. (1989) 133-146.