I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, E szekció (Magyar Kamara Archívuma, E 156)

ISMERTETÉSE: A Magyar Kamara Archívuma elsősorban a kincstár szempontjából fontos iratokat őrizte. 1754-től került sor az anyag rendezésére, s a más helyen (az irattárban, a Kamara és a Szepesi Kamara iratai között) lévő ilyen jellegű iratok begyűjtésére. A rendezés során az iratokat jelzetekkel látták el és segédleteket készítettek hozzájuk.1 A Magyar Kamara Archívuma részét képező Urbaria et Conscriptiones anyagát Mária Terézia uralkodása alatt, 1750 körül állították össze: családi és hivatalos levéltárakból (például a Pozsonyi [Magyar] Kamara anyagából) kiemelt urbáriumokat, úrbéri összeírásokat, birtok- és vagyonleltárakat tartalmaz. Az iratok vegyesen, kronológiai, illetve topográfiai rendben találhatók, 315 fasciculusba rendezve. Az anyag a történelmi Magyarország egész területéről, 1526-tól a 19. század elejéig terjedően tartalmaz adatokat. Az iratok nagy része 16-17. századi, zömmel a hódoltságon kívüli területekre: a királyi Magyarországra, a Partiumra és helyenként Erdélyre vonatkozó urbárium. Az Urbaria et Conscriptiones anyagából kiemelt Mohács előtti oklevelek a Q 344 törzsszám alatt találhatók.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: kb. 20 000 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Baranyai Béláné,2 Baraczka Istvánné,3 Csernyánszky Mária,4 az 1960-as évek közepétől 1988-ig

TARTALMA: A gyűjtemény gazdaságtörténeti és művészettörténeti adatokban egyaránt bővelkedik. Az urbáriumok a birtokos felügyelete alá tartozó jobbágyok, kézművesek stb. szolgáltatásait tüntetik fel, így ezek elsősorban gazdaságtörténeti szempontból fontos dokumentumok.5 A conscriptiók (összeírások) a birtok tulajdonosának vagyoni helyzetét ismertetik (ingó és ingatlan vagyonát részletezik). A conscriptiók kiegészítő iratai az aestimatiók (becslések) és az inventáriumok (leltárak). Az építészetre és iparművészetre vonatkozó adatok ezekben találhatók. Művészettörténeti szempontból tehát a conscriptiók a fontosabb források. A Művészettörténeti Dokumentációs Központ, majd a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportja 1967-1990 között nyolc kötetben forráskiadványként megjelentette az Urbaria et Conscriptiones regesztáit.6 Az itt közölt adatoknál azonban bővebb a levéltárunkban őrzött cédula-anyag, így annak áttanulmányozása továbbra is ajánlott a kutatók számára. A cédulasorozat hely- és személynévmutatóval, illetve a kiadott kötetek mutatóinak segítségével kutatható.

ELHELYEZÉSE: Részben az eredeti anyag rendjében (fasciculusok szerint), részben ábécérendben, helynevek szerint.

Jegyzetek:

1 MAKSAY 1975, 101-110.; MAKSAY 1992, 53-63.; Urbáriumok és összeírások (Urbaria et Conscriptiones). (CD-ROM) MOL - Arcanum kiadó. Budapest (megjelenés alatt)
2 DÉTSHY MIHÁLY: Baranyai Béláné 85 éves. Magyar Műemlékvédelem IX. (1984) 455-456.; Baranyai Béláné műveinek bibliográfiája. (Összeállította Bardoly István) Uo. 457-458.
Baranyai Béláné hagyatékát az OMvH Tervtára őrzi.
3 RESS IMRE: Dr. Baraczka Istvánné (1923-1988). LK 59. (1988) 369-370.
4 ZÁDOR ANNA: Csernyánszky Mária, a barát szemével. Arcképvázlat. Ars Decorativa 13. (1993) 9-12.; Dr Csernyánszky Mária bibliográfiája. (Összeállította Horváth Hilda) Uo. 23-29.
5 BARANYAI BÉLÁNÉ: Művészettörténeti adatok az Országos Levéltár "Urbaria et Conscriptiones" című gyűjteményéből. In: MÉ III. (1953) 180-183.
6 Forráskiadványként publikálva az alábbi kötetekben:

Urbaria et Conscriptiones 1. füzet. Abos-Kys Kapus (1-25. fasciculus). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Baranyai Béláné) Budapest 1967 (A Művészettörténeti Dokumentációs Központ forráskiadványai IV.)

Urbaria et Conscriptiones 2. füzet. Laak-Zsámbok (1-25. fasciculus). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Baranyai Béláné) Budapest 1967 (A Művészettörténeti Dokumentációs Központ forráskiadványai V.)

Urbaria et Conscriptiones 3. füzet. Abara-Zsujta (26-35. fasciculus). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Baranyai Béláné) Budapest 1970 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai VI.)

Urbaria et Conscriptiones 4. füzet. Abos-Zsadány (36-50. fasciculus). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Baranyai Béláné, Csernyánszky Mária, Baraczka Istvánné) Budapest 1975 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai XI.)

Urbaria et Conscriptiones 5. füzet. Abos-Zsujta (51-70. fasciculus). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Baranyai Béláné, Csernyánszky Mária) Budapest 1979 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai XV.)

Urbaria et Conscriptiones 6. füzet. (71-100. fasciculus). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Baranyai Béláné, Csernyánszky Mária) Budapest 1981 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató. Csoportjának forráskiadványai XVIII.)

Urbaria et Conscriptiones 7. füzet. (7/1. A-Nagybánya) (7/2. Nagyjenő-Zs) (101-200. fasciculus). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Baranyai Béláné, Csernyánszky Mária) Budapest 1984 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai XIX.)

Urbaria et Conscriptiones 8. füzet. Arnótfalva-Zsukó (201-250. fasciculus, kiegészítések az 1-250. fasciculus anyagából). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Csernyánszky Mária) Budapest 1990 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató. Csoportjának forráskiadványai XX.)

Recenziók: VÖRÖS KÁROLY: Urbaria et Conscriptiones 1-3; Acta Cassae Parochorum 1-3. LK 43 (1972) 147-149.; ÉRSZEGI GÉZA: Urbaria et Conscriptiones 4. füzet Abos-Zsadány. AH VII. (1979) 335-336.; DÉTSHY MIHÁLY: U et C Heft 5. Kunsthistoriche Daten, hrsg. Baranyai, Hildegard. Budapest 1979. AHA XXVIII. (1982) 213-215.