Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, P szekció (P 437)

ISMERTETÉSE: A 15. századig visszavezethető Kornis család Abaúj vármegyei birtokukról, Gönczruszkáról kapta előnevét.1 A család Szapolyai János király uralkodása alatt áttelepült Erdélybe, s nagy birtokokat szerzett Udvarhelyszékben. Jelentős szerepet játszottak az erdélyi fejedelemség 16-17. századi történetében.
A család levéltára elsősorban tokaji, terebesi [Terebesfejérpatak]valamint Szabolcs és Szatmár vármegyében fekvő birtokaik történetére vonatkozó adatokat tartalmaz a 17-19. századból.2 A család erdélyi birtokaira vonatkozó iratok az Erdélyi Kancelláriai Levéltárban találhatók (Index generalis familiarum nobilium Transylvanarum B 21).3

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 64 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Liska Béla, 1960

TARTALMA: A regeszták az eredeti anyag (1 csomó) egészének áttekintésével készültek; bennük 18. századi végrendeletek és a Védegyletre vonatkozó iratok 1845-ből. A cédulasorozat személynévmutató segítségével kutatható.

Jegyzetek:

1 VERESS ENDRE: A gönczruszkai Korniss család anyakönyve (1446-1917). Budapest 1917

2 Kisebb családi és személyi fondok I. kötet. 1-444. alaptörzsszámok. Repertórium. (Összeállította Bakács István, Dávid Lászlóné) Budapest 1968, 431. (Levéltári leltárak 44.)

3 Erdélyi kancelláriai levéltár. Repertórium. (Összeállította Trócsányi Zsolt) Budapest 1976, 28. (Levéltári leltárak 68.)
A család levéltárából kiemelt Mohács előtti oklevelek a Q 347 törzsszám alatt találhatók a MOL-ban.