Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, X szekció (X 768-769; X 646-648)

Ismertetése: Kőszeg egyház-közigazgatási szempontból a 12. század közepén már létező vasvári társaskáptalan felügyelete alá tartozott.[1] A pozsonyi országgyűlés 1578-ban elrendelte, hogy a vasvári társaskáptalan a törökökkel szemben nagyobb biztonságot nyújtó, várral megerősített Szombathelyre költözzön át. A káptalani levéltár ekkor került Szombathelyre.

II. A cédulák

Mennyisége: 30 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Oszvald Ferenc, Schram Ferenc, 1960-as évek

Tartalma: A Vasvári Káptalan iratait a Szombathelyi Káptalani Levéltár őrzi. Ezen belül találhatók kőszegi plébánia iratai, melyekről a MOL mikrofilmeket őriz.[2] A regeszták egy része erről az anyagról készült, s nyugat-dunántúli (főleg kőszegi) ingatlanokkal kapcsolatos adatokat tartalmaz a 17-18. századból.

A cédulák egy másik része a Vasvár-szombathelyi székeskáptalan hiteleshelyi levéltárának mikrofilmekről,[3] a kőszegi protestánsok és katolikusok különböző templomok birtoklásáért folytatott peres ügyeiről készült.


235 Sill Ferenc: A Vasvár-szombathelyi székeskáptalan történetének vázlata. In: A 200 éves szombathelyi egyházmegye emlékkönyve (1777-1977). (Szerk. Tóth Imre) Szombathely 1977, 173-242.; Kóta Péter: A vasvári káptalan korai oklevelei. LSz XXXVII. (1987) 17-29.; Szovák Kornél: Bertalan Jegyző fiai. Adatok a vasvári káptalan történetéhez. Aetas (1991/2) 19­25.; Iványi Béla: A középkori Vasvár. (A szöveget gondozta, kiegészítő jegyzetekkel ellátta és a a képeket válogatta Vízvári Zsolt, Zágorhidi Czigány Balázs) Vasvár 1992, 64-72.; Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban I. Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről (1130-) 1212-1526. (Készítette Kóta Péter) Szombathely 1997 (Vas Megyei Levéltári Füzetek 8.)

[2] Ld. MOL X 786-769

[3]  Ld. MOL X 646-648