Digitális másolat

A-I-8 Trefort Ágoston kéziratai

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, P szekció (P 839)

ISMERTETÉSE: Trefort Ágoston (1817-1888) liberális politikus, publicista. 1841-től az MTA levelezo tagja. 1863-ban a Pesti Naplóban indÝtványozza az abszolutista kormány által megszüntetett egykori iparegyesület újbóli felállÝtását, amit Eötvös József báróval együtt meg is valósÝtott. 1885-től az MTA elnöke. 1872-től haláláig vallás- és közoktatásügyi miniszter. Minisztersége alatt különös figyelmet fordÝtott a középfokú oktatás ügyének rendezésére (az egyházi iskolák állami felügyelet alá helyezésére), melyet már Eötvös József is kezdeményezett 1869-es törvényjavaslatában, de a felekezetek ellenzése miatt ez csak 1883-ban vált törvénnyé. Az 1879. évi ún. népiskolai, majd az 1883-as középiskolai törvényben bevezette a magyar nyelv kötelező elemi, illetve a német nyelv középiskolai tanÝtását. Megkezdte az egyetemi épületek átépÝtését, felállÝtotta a Zeneakadémiát, melynek első igazgatója Liszt Ferenc lett. Írásai négy kötetben jelentek meg.1 Hagyatékának egy része az OSzK Kézirattárában és Levelestárában, másik része a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár Kézirattárának Trefort-gyűjteményében található.2

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 29 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Valkó Arisztid, 1951-1953.

TARTALMA: A Regesztagyűjteményben egy iratkötegben elhelyezve található Trefort néhány országgyűlési beszédének fogalmazványa (egyetemi törvény, oktatásügyi reformok). Egyéb iratai között található például az 1888-ban Széchenyi Pál földművelési, ipari és kereskedelmi miniszterhez (1882-1889) Ýrt levele a hazai műipar fejlesztésének kérdéséről, továbbá javaslata a Pesti Művészeti Egyesület felállÝtására. Soproni beszédében a műemlékvédelem, a korszerű restaurálás kérdéseit vetette fel. Az anyagot néhány emlékbeszéd és a hazai művészeti képzés ügyét érintő levelek egészÝtik ki.3 A regeszták az eredeti anyag egészének áttekintésével készültek.

Jegyzetek:

1 Emlékbeszédek s tanulmányok. Budapest 1881; Kisebb dolgozatok az irodalom, közgazdaság és politika köréből. Budapest 1882; újabb emlékbeszédek és tanulmányok. Budapest 1887; Beszédek és levelek. Budapest 1888
2 OSzK Kézirattára, Fol. Hung. 1716; Quart. Hung. 2422; A pannonhalmi Trefort-gyűjteményről ld.: Trefort Ágoston és Lónyai Menyhért Eötvös-emlékbeszéde (1872). (Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket Ýrta Gángó Gábor) Aetas (1998/2-3) 203-215.
3  - - :Trefort miniszter a hazai művészetről. In: Képzőművészeti Szemle III. (1881/5) 76.; MANN MIKLÓS: Trefort Ágoston. Budapest 1978 (A múlt magyar tudósai); A Trefort Ágostonra vonatkozó további publikációk jegyzékét ld.: SZVOBODA GABRIELLA: A Pesti Műegylet megalakulása és első kiállÝtása 1840-ben. A körülmények. AH VIII. (1980) 281-321.