I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, Q és U szekció

ISMERTETÉSE: A MOL Diplomatikai Levéltára a Magyar Királyi Országos Levéltár anyagának 1876-1882 közötti átrendezésekor jött létre, melynek során az 1526. augusztus 29., azaz a mohácsi csata napja előtt kelt okleveleket, iratokat, számadásokat kiemelték a különböző fondokból, s az egész anyagot új, folyamatos sorszámozással látták el. 1934-ben a Magyar Nemzeti Múzeum levéltári osztályát beolvasztották az Országos Levéltárba, s ennek során a Múzeum Törzsanyagának Mohács előtti iratait (közel 10 000 egységet) egyesítették a Diplomatikai Levéltárral. A második világháború után a levéltár folyamatos rendezése során további egységek kerültek be a Diplomatikai Levéltárba, például az 1945-ben államosított családi levéltárak középkori anyaga, így az jelenleg közel 110 000 egységből áll.1
A Mohács előtti levéltári forrásanyag minél teljesebb összeállítása érdekében a MOL-ban 1982-re elkészült a Diplomatikai Fényképgyűjtemény törzse. Ennek célja, hogy a MOL-on kívül (egyházi levéltárakban, könyvtárakban, múzeumokban, külföldön) őrzött Mohács előtti levéltári forrásanyagot fényképmásolatban őrizze és a kutatás számára hozzáférhetővé tegye. A Diplomatikai Fényképgyűjteményben elhelyezett egységek száma mintegy 90 ezer.2

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 18 714 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZáS IDEJE: Oszvald Ferenc, 1969-1970; Tomcsányi Tamás, 1969-1970; Solymosi László, 1969-1971; Érszegi Géza, 1970-1977; Magyar Eszter, 1971-1976; Kenéz Győző,3 1970-es évek; Draskóczi István, 1981

TARTALMA: A művészettörténeti regeszták készítése az 1950-es években indult a családi levéltárak középkori anyagának áttekintésével. Az alábbi családok középkori okleveleiről készültek regeszták: Amade, Balassa, Balpataky, Bánffy, Barkóczy, Bartal, Básthy, Batthyány, Becsky, Békássy, Beniczky, Berényi, Bertóthy, Berzeviczy, Bossányi, Bugarin-Horváth, Csáky, Császy, Dancs, Dessewffy, Dőry, Esterházy, Fejérpataky, Festetich, Forgách, Frangepán, Gaál, Ghyczy, Gosztonyi, Görgey, Hanvay, Horváth, Hunyadi, Ibrányi, Illésházy, Irsay, Ivánka, Jeszenák, Justh, Kállay, Kapy, Károlyi, Kende, Khuen-Héderváry, Kisfaludy, Klobusiczky, Kolosy, Kossuth, Kölcsey, Kubinyi, Kvassay, Lánczy, Leöwey, Lippich, Lipthai, Lónyay, Madách, Magyary-Kossa, Majthényi, Máriássy, Maróthy, Mednyánszky, Melczer, Mérey, Moksay, Motesiczky, Nádasdy, Nyáry, Ocskay, Orsich, Ostffy, Pálóczi-Horváth, Péchy, Perényi, Petróczy, Pongrácz, Radák, radványi és sajókazai Radvánszky, Rajky, Rákóczi-Aspermont, Rakovszky, Rhédey, Rudnay, Rudnyánszky, Rumy, Salamon, Sándor-Metternich, Semsey, Sibrik, Simonyi, Sombory, Soós, Szent-Ivány, Szerdahelyi, Szilassy, Szily, Szinyei-Merse, Szirmay, Szögeny-Marich, Szulyovszky-Szirmiensis, Tajnay, Tallián, gyömrői és nagyzabláti Teleki, Thaly, Tihanyi, váradi Török, Vay, Vattay, Vidos, Zalabéri-Horváth, Zay, Zerdahelyi, Zichy, Zombáth. Később a gyűjtés egyéb egységek (például a felvidéki bányavárosokra, a pálos rendre vagy az ozorai várra vonatkozó oklevelek) áttekintésével folytatódott 1981-ig. A fénykép- és mikrofilmgyűjtemény alapján dolgozták fel például a veszprémi püspökség és káptalan, a körmöcbányai, besztercebányai és selmecbányai városi levéltár, valamint a bécsi Hofkammerarchiv magyar vonatkozású Mohács előtti okleveleit. Az 1970-es évektől a Magyarországi művészet története című kézikönyv-sorozat I. és II. kötete számára készültek a regeszták.4

ELHELYEZéSE: A MOL okleveleiről készült regeszták az eredeti anyag rendjében, azaz Dl sorszám szerint, kivéve a családi levéltárakból kiemelt oklevelek céduláit, melyek a családnevek ábécérendjében vannak elhelyezve. A fénykép- és mikrofilmgyűjtemény alapján feldolgozott anyagból a veszprémi oklevelek helységnevek, a bányavárosi és ozorai anyag időrendben található.  A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.

Jegyzetek:

1 A Mohács előtti gyűjtemény. (Összeállította Borsa Iván) Budapest 1972 (Levéltári leltárak 54.); BORSA IVáN: A Magyar Országos Levéltár Diplomatikai levéltára. I. A gyűjtemény kialakulása. LK 40. (1969) 289-323.; BORSA IVÁN: A magyar medivealisztika forráskérdései. Medivealisztika és levéltári anyag. LK 44-45. (1974-1975) 103-121.; BORSA IVáN: A Magyar Országos Levéltár Mohács előtti gyűjteményei (1882-1982). LK 53. (1982) 3-21.; RáCZ GYÖRGY: A MOL-ban őrzött 1526 előtti levéltári anyag épülő adatbázisa. Beszámoló és javaslat. In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. (Szerk. Csukovits Enikő) Budapest 1998, 181-196.; A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. (CD-ROM) Arcanum Kiadó, Budapest 1999; ENGEL PáL: Magyar középkori adattár. Magyarország világi archontológiája 1301-1457. Középkori magyar genealógia. (CD-ROM) Arcanum Kiadó, Budapest 2001. Interneten elérhető változata: http://www.arcanum.hu/gesta
Interneten elérhető adatbázisok: Mohács előtti oklevelek jegyzéke (http://www.arcanum.hu/mol); A középkori magyar történelem levéltári forrásainak adatbázisa (DIPL) (http://www.iif.hu/db/dipl)
2 A Diplomatikai fényképgyűjtemény. (Készítette Szent Györgyi Mária) Budapest 1983 (Levéltári leltárak 80.)
3 HAJDU LAJOS: Kenéz Győző (1916-1990). LK 62. (1991) 193-194.
4 Ld.: SISA JóZSEF: A Magyarországi művészet (A kezdetektől 1300 körülig) c. kézikönyv kiadatlan kéziratai. (MKI-C-I-185) In: MTA MKI Adattára. Budapest 2000, 106-107.; Magyarországi művészet 1300-1470 körülig. (Szerk. Marosi Ernő) Budapest 1987 (A magyarországi művészet története II.)