Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, I szekció (128)

Ismertetése: Gévay Antal (1796-1845), történész, orientalista, 1831-től az Akadémia tagja; 1827-től Bécsben udvari könyvtári tisztviselő, 1840-től udvari levéltáros volt. Megjelent művei a török hódoltság korával foglalkoznak.[1] Hagyatéka a magyar és az

osztrák állam között létrejött 1926. évi Badeni Egyezmény alapján a Staatsarchivból került a MOL-ba.[2]

II. A cédulák

Mennyisége: 194 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Liska Béla, 1960

Tartalma: A cédulák a hagyaték 2. kötegéről készültek; hódoltság kori magyar várkapitányokra vonatkozó adatokat tartalmaznak a várak betűrendjében. A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.


[1]  Legatio Ioannis Hoberdanacz et Sigismundi Weichelberger ad Suleimanum I. imperatorem Turcarum iussu Ferdinandi I. regis Hung. Boh. etc. obita anno 1528 (a’ bécsi udvari titkos levél­tárból közli Gévay Antal) Bécs 1837; Az 1625-diki május 26-dikán költ gyarmati békekötés’ czikkelyei deákul, magyarul és törökül. (Közli Gévay Antal) Bécs 1837; Az 1627-dik évi september 13-dikán költ szönyi békekötés czikkelyei deákul, magyarul és törökül. (Közli Gévay Antal) Bécs 1837; Urkunden und Actenstücke zűr Geschichte dér Verhaltnisse zwischen Österreich, Ungam und der Pforte im XVI. und XVII. Jahrhunderte. (Zusammengestellt von Antal Gévay) H.n. 1838-1842

[2]  Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok. Repertórium. (Összeállította Pajkossy Gábor) Budapest 1979, 27. (Levéltári leltárak 77.)